1427. 19. juni . København


Niels Gagge, væbner i Fårabäck i Skåne, sælger en gård og jord i København til Hans Brandt, kaldet mester Johan, bymand i København.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see eller høre læses helser iæch Niels Gaghe a wapn i Farebæk i Schane ewindelighe meth guth . ♦

Oc wil iæch kungiøre alle nærwerendes oc kommeschullendes at iæch wetherkænnes mik meth thette myt opne breff . at iæch haffuer oplathet oc salth til ewindelighe haffwe schullendes eghe . en beskethen man Hanes Brand kallet mæster Iohan byman i Køpenhaffn . myn . gard . iordh oc grwnd . hwilken . then fornæffnde mæster Iohan nw pa boer . liggendes i mellom Hanes Fyr pa then eene sidhe som han nw boor . oc Pæther Skrædere paa then annen sidhe som han nw bor . wor Frowæ kirkis sogn Thydeske manne gadhe i Kiøpmanhaffn ♦ Hwilken gard oc grwnd . ær i længe pa then østhre sidhæ halffthrediesyntiwæ siælænske alne[1] . oc firæ alne . oc swo meghet i længæ pa then westre sidhæ . Item i bredæ pa then nørre sidhæ . vp i gardhen tolff alnæ . Item i bredhe vt meth gadhen fæmten . siælenschæ alnæ . meth all syn tilligelse ænghen vndæn taghen . ♦

Oc wether kænnes iegh mech oc myne arffwinge fult oc alt vp at haue boret a forscreffne mæster Iohan for forscreffne gardh och grwnd swo at iæch forscreffne Niels Gaghe . oc mynne arffwinge ladhe oss aldeles meth nøghe ♦

Item tilbindher iech mech oc mynnæ arffwinghæ then forscreffne mæster Iohan oc hans arffwinge then fornæffnde . gardh . iordh oc grwnd . frij hemble och til . atstaa for hwærs mantz tiltall . æller hyndhær meth lantz lagh . ♦

Och ware thet swo at then gardh iordh oc grwnd fornæffnde then fornæffnde Hanes Brand kallet mæster Iohan æller hans arffwinghe aff ginghe meth lantzlogh / for myn[2] eller for mynæ arffwinges hemel skuld thet guth forbiwthæ tha til byndher iach mech oc mynæ arffwingæ then forscreffne Hanes Brand kallet mester Iohan oc hans arffwingæ skadesløst at holde innæn eet aar ther æffther vdhen alle hiælpærædhe eller gensigelse . oc ythermere fordræth . meth thette myt opne breff . ♦

Til een større bewisselse oc folkommelse alles thesse forscreffne styckes tha haffwer iæch myt indsegle meth gothe mæntz incilæ hængd for thette breff so som <ære> Anders Laurensøn . Hinrik van deme Berghe burghemestere i Kopenhaffn . Hanes Ienssøn kallet Wat . Lasse Winnere radhmen then sammesteth . oc Radeke Radeloff byman i Køpenhaffn . ♦

Th ette ær giffuit oc screffuit vndh er wor h err es fødelse mocodxxovijo guts legommæ dagh . ♦

1. alne] alne alnæ, A. 2. myn] Rettet fra myn af skriveren, A..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.