1427. 3. juli - 1427. 7. juli . København


Kong Erik udsteder frelsebrev for Ravald Ravaldsson for den troskab og tjeneste, som han har vist ham og i fremtiden vil vise ham, dronning Filippa og hans fætter hertug Bugislav af Pommern. Således tilstår kong Erik Ravald Ravaldsson skattefrihed for gods i Åkerbo herred.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guths nathe Danmarks Swerighes[1] Norghes Wendes oc Godes koning oc hertuch j Pomern / helsse alle thøm thette breff see eller høre / ewynnelike meth guth ♦

Oc kungorom at thenne breffuiser Rawald Raualdsson[2] hauer for oss wærit oc ødhmyukelike bethit vm frelsse / vppa thette effterne gots / hwilkit han mestedel sigher fordhum j frelsse haue wærit / vtan[3] . sidhen hans modher effter hans fadhers døth gaff sich jn vtj køpstadh at bo / tha kom gotzit vnder skat / som han sigher / ♦

Fførst j Grisnes j Byørnschouwes sokn j Køpunkx læn fire mark land jordh tw øris land mynne ♦

Item vppa Rydhra een mark land jordh ♦

Item j Longe Østerby j Arbogha sokn fæm ørisland alt j Køpunkx[4] læn hwilkit forscriffne gots[5] han sigher rente vm arit fire fat jern j skatt / ♦

Tha for hans troscap oc willich thyenist sculd som han[6] her til gyort hauer rikit oc oss oc hær effter willichlike oc trolike gøre scal oss oc wor kære husfrw / oc wor[7] fadherbrodherson hertuch Buggesleff aff Pomern meth wore effterkomere koninge oc rikin / ♦

Tha vnne wy hanom thette forne gots oc jordh frelss / swo lenge wor nathe til sigher / oc han thet trolike forthyener / kronnene retticheet vforsumedh / ♦

Thy forbyuthe wy alle / oc serdelis wore fogede oc embitzmen vppa Køpunk hanom hær vtj at hindre j swo mate som nw er sacht ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxxvii infra octavam[8] visitacionis beate Marie virginis nostro sub secreto presentibus appenso ♦

1. Swerighes] Rettet i g, A. 3. vtan] På afskrabet perg., A. 5. gots] Tilføjet over linjen med anden hånd, A. 6. han] Tilføjet over linjen med anden hånd, A. 7. wor] Tilføjet over linjen med anden hånd, A. 8. octavam] Eller muligvis octavas, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.