1427. 15. august.


Anders Nielsen (Lange (Munk)) skøder Dueholm Kloster to gårde i Ørding for en årlig ydelse på seks pund korn samt så meget jord, at han kan opføre en bygning, endvidere lover han ikke at optage nogen, der har jordegods, i sin husstand uden klostrets samtykke, og han afstår sin arveret efter Strange Nielsen; når han ønsker det, skal han optages i ordenen, men således at han bliver på egen kost; hvad han bygger på klostrets grund, skal efter hans død tilfalde dette.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser iegh Anders Nielsøn ewindeligh meth guth ok kwndgiøre iegh alle men som nw ære och komme skall ath iegh wetherkiændes megh meth thette myt opne breff och mynæ wenners samthycke at hawe wnth och skiøth sancti Johannis closter och sancte Marie Magdalene i Dwholm i Morsæ to[2] gorde liggendes i Ørthingh i then enæ boor Cristiern Mulliæ ogh giwer thre pund korn[3] til affgifft i then annen boor Per Anderssøn och giwer och thre pund[4] korn hwert aar til affgifft meth the samme two gordes tilliggelsæ ager och ængh woth och thyffrth enthet wntaghet meth sodan wilkoor at iegh skall hawe hwarth aar sex pund korn aff klosteryt men iegh lewer so som ær two pund roff och firæ pund bygh anthen ath ythe i klosterith eller i Nykiøbingh hwar megh best behawer

Item skall iegh hawe so myghet iordh som kloster hawer megh wduisæth meth dande mæntz ower wærnæ til ath bigge myn bygningh aappaa och til myn kolgard rom ♦

Item skall iegh hawe firæ kiøør til gangh meth klosters hiord och to ængelsk landgangz pænningh at giwe aff hwar koo ther iegh hawer there hwart aar til hyrthe pæninghe ♦

Item[5] to hæste at holde po klosters marck i thyræ och helde korn och ængh wthen skadhe ♦

Item firæ las ængh megh ath skibæ hwart aar paa klosters marck ♦

Item torræ græfft och lywnge slæt til myn hws behoff ♦

Item ænghen i hws til megh at taghe ther iordh gotz hawer vthen meth priærs viliæ och brøthers ♦

Item skall iegh och mynæ arwinghe quit bliwe for thet gotz ther Strangi Nielsøns testament pa lywdher och megh ey eller mynæ arwingher vthermere møthe at giøre pa the delæ pa thet forde testament ♦

Item[6] megh kors at giwe nær iegh thet hawe will tha sa at iegh skall paa myn eghen kost bliwe och megh behelpeligh ath bliwe thet i mwæ giøre meth lighe bothe i myn liff och æffter myn død ligherwiis wyt iegh kors haffde ♦

Item[7] hwes iegh bygger pa klosters grundh thet skall iegh frij hawe i mynæ daghe och then samme bygningh æffter myn dødh kloster frij at hawe och beholde for alle mynæ arwinges tiltale ♦

Item[8] hawer klosterit enghen ræthedh i noghet anneth gotz eller pænningh vthen the forde to gordæ och the hws iegh byggher pa klosters grundh ♦

Item[9] tilbindher iegh megh och mynæ arwinghe at frij thet forde kloster thet forde gotz for alle mæntz aatale ♦

Til[10] windisbyrdh hengher iegh myt inciglæ for thette breff meth andre gode mæntz incigle so som ær Pether Nielssøn myn brothers Thomæs Rodz Pether Thorchilsøns och Cristiern Nielsøns radmen i Nykiøbingh ♦

Giwet vnder wors herræs aar mcdxxvii pa wor fruæ dagh assumpcionis ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. to] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. korn] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. thre pund] I marginen ɉ læst, Aa. 5. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 6. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 7. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 8. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 9. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 10. Til] T gennemstreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.