1427. 25. september.


Lyder Esbernsen (Emmiksen) pantsætter Spangsbjerg gård og mølle i Jerne sogn, Skast herred, til Ingeborg, enke efter Jakob Jensen af Varde, for 100 mark, som er gangbare i Lübeck og Hamburg.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thætæ nerwerændæ breff seer elder hørær læsæ helzer jæch Lyder Esbernsøn aff waben ewindelich meth guth ♦

Kungøret jæch thet allæ mæn meth thetæ mit obenæ breff . thet jæch j pant sættær een welboren hetherlich qwinnæ Ynggeborg Jæppæ Jønsøn æffterleuæ aff Warthæ Spongzbiærgh gaard oc Spongzbiærghz møllæ[A] liggendis j Skazherret j Jærnæ soghen meth alle synæ til liggilz skow oc mark ager oc æng oc fiskewan woth oc thiur jnctæ[1] wdertaghet for hundert Stæder mark som j Lybikæ oc j Hamborgh æræ gængæ oc gewe wden holæ pennigæ ♦

Oc sættær jæch hænnæ forde Ynggeborg thet forde goz til eet brughelicht pant so længæ ath thet worther hennæ skællich aff løst . ♦

Meth so dan wnderskeding ath[2] jæch forde Lyder Esbernsøn elder mynæ ræthæ ærwingæ løster ath løsæ thet forde goz aff thæn forde Ynggeborg elder aff hænnæ ræthæ arwing tha scal ræntæn fylghe howethstolen ♦

Oc scal løsinggen kynnæs then thingdagh næst for sancte Johannis dagh oc[3] løses thæn thingdagh næst for sancte Mortins dagh ther nest effter kommendis ær the forde penniggæ ath betalæ j Warthæ elder oc j eet annet belæghelicht stæd j Danmark j hwor hænnæ forde Yngeborg eldernnæ arwinggæ belæghelich ær wthen allæ hiælppæ ræthæ oc falskælistæ ther mich forde Lyder Esbernsøn elder mynæ arwinggæ kan kommæ til fromæ elder then forde Ynggeborg elder hennæ arwinggæ kan kommæ til skathæ ♦

Item binder jæch mich til forde Lyder Esbernsøn oc mynæ arwinggæ ath frij then forde Ynggeborgh thet forde goz for alle meens aa talendæ hwat the som[4] meth ræthæ willæ a po talæ . ♦

Til meræ thyghæ oc støræ forwaringgæ tha hængger jæch mit ynsæil for thætæ breff meth een fulkommelich williæ oc ja meth fleræ gothæ mæns ynsæil so som æræ Æmikæ Esbernsøn Hinrik Sturæ Pether Smalstædæ Anders Skeel Niss Jæipsøn aff Heslæbalgh Jæssæ Pethersøn aff Stadrop . Bassi af Smystrop Pæther Riggel ther wæbenner ær ♦

Giwet oc screwet aar effter wors herræ føthels tid thuzend aar firæhundert aar . a thet syw oc thywændæ aar thæn thorsdagh næst æffter sancte Matheus dagh hælliæ apostel oc ewangeliste ♦

1. jnctæ] Måske jnttæ. 2. ath] Herefter muligvis glemt nar. 3. oc] oc j, A. 4. the som] Måske fejl for som the.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.