1427. 13. december.


Præsten Jacobus Bonow erklærer, at han af Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, har modtaget officialatet på Rügen som len mod en årlig afgift på 500 stralsundske mark. Denne afgiftssum skal betales på to forskellige tidspunkter; den ene halvdel til mortensdag og den anden halvdel til påske.

Endvidere erklærer Jacobus Bonow, at han af førnævnte biskop Jens har modtaget grevskabet Streu på Rügen som len. Herfor skal han aflægge regnskab, og overskuddet af grevskabet skal han give til biskop Jens hhv. til mortensdag og til påske som før beskrevet. Betalingen til biskop Jens skal endvidere finde sted på Rügen.

Såfremt Jacobus Bonows betaling til biskop Jens ikke finder sted rettidigt, skal Jacobus Bonow yde biskop Jens erstatning herfor. I forlængelse heraf forpligter Jacobus Bonow sig til at lade biskop Jens' bønder på Rügen forblive ved deres rettigheder samt til at sørge for dem, så godt han kan. Endvidere forpligter Jacobus Bonow sig til at holde gården Ralswiek i god stand. Såfremt gården Ralswiek skulle blive beskadiget på grund af ildebrand, skal biskop Jens modtage erstatningen og ikke Jacobus Bonow.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Jacobus Bonow prester . vnde myne rechten erfnamen . bekenne vnde betughe openbare . jn desseme ieghenwardigen breue . dat ik hebbe van deme erwerdighen in Got vader . vnde heren . heren Iohannes . byschop to Roschilde . dat officialat tho Ruyen . vnde de greueschop tho Streghe jndeme suluen lande to Ruyen . vnde van deme vorbenomeden officialate schal ik vnde wil synen gnaden . alle jar gheuen vyff hundert sundesche mark . wonliker munte . alze in deme vorscreuen lande ghenge vnde gheue syn ♦

Vnde desse vorscreuen summen penninghe schal ik vnde wyl synen gnaden betalen to twen tyden . jn deme iare . alze de helfte to sunte Mertens daghe des hilghen byschoppes . vnde de andere helfte tho paschen vnde de greueschop tho Streghe hebbe ik van synen gnaden vppe rekenschop . ♦

Vnde wat de greueschop tho Streghe renteth . dar schal ik synen gnaden rekenschop aff d{oe}n vnde dat schal ik ok synen gnaden gheuen tho den suluen twen vorscreuen tyden . alze de helfte to sunte Mertens daghe vnde de helfte to paschen . ♦

Vnde desse vorscreuene betalynghe vnde beredynghe schal schen jn deme vorscreuenen lande to Ruyen . ♦

Vnde were yd sake dat ik Jacobus Bonow vorscreuen den vorbenomeden summen penninghe vnde pacht nicht ut en gheue tho den twen vorbenomeden tyden vnde mynes heren gnade byschop Johannes vorbenomed dar yeneghen schaden vmme dede bewyslik[1] were den schal jk Jacobus Bonow vorbenomed byschop Johannes gnaden vorbenomed wedder legghen . vnde ghelden lyke deme vorbenomeden houetstole vnde schal vnde wyl syner gnaden bur by rechte laten vnde beholden myt alle myme vormoghe . vnde den hoff to Ralswyk jn ghuder mate vnde macht tho beholdende . alze he my antwerdet wert sunder dat Ghot affkere dat dar schade to qweme van w{ue}rs weghen den schaden schal mynes heren gnade byschop Johannes hebben vnde ik Jacobus Bonow nicht . ♦

Dat alle desse vorbenomede stucke vnde articule werden stede vnde vast geholden dat loue ik Jacobus Bonow vorscreuen vnde myne rechten eruen deme erwerdighen jn Got vadere heren heren Johannes byschop to Roschilde vorbenomed . vnde synen nakomelynghen vnde alle den ienen . de myt desse breue manen myt des vorbenomeden bysschoppes wyllen edder siner nakomelingen se syn gheystlike edder werlike personen ♦

Vnde myt my louen desse erbaren lude alze her Hermen Bonow her Henningh van Yasmunde ryddere Versslaff Bonow Magnus Plate Hans Holtze Clawes Bonow knapen ♦

Wy lauen alle myt ener samender hant alle desse vorscreuen articule en jewelyk by syk jn ghuden truwen stede vnde vast to holdende sunder yenegherleye hulpe rede edder recht ghank deme erwerdigen jn Got vader heren heren Johannes byschoppe to Roschilde vorscreuen vnde sinen nakomelingen ♦

Tho ener groter sekergheyt vnde meer wytligheyt so hebbe wy alle vnse jngheseghele myt wyllen vnde wytschop ghehenghet vor dessen breff dede gheuen vnde screuen is na Godes bort dusent veer hundert in deme souen vnde twynteghesten iare jndeme daghe sunte Lucien der hilghen juncvrouwen ♦

1. bewyslik] debewyslik, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.