1427..


Jens (Andersen) Grim (Has), ridder, og hans hustru (Katrine Jensdatter (Rud)) doterer deres messestiftelse i Antvorskov kloster med gods i Tågerup, Reerslev, Høng og Løgtved.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Grim ridder och hannss hussfrue gaffue till closterit 2 gaarde i Toberup som schylder j tne smør, item 3 gaarde i Retersløff giffue j tønde smør och 4 schilling grot, item en gaardt i Hynnge giffuer j orte kornn ij schilling grot, item ald dieriss rettighed i Løgetued med saadann vilkor at conuent schall altiid holde 4 messer ♦

1427 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.