1427..


Hr. Sten (Tygesen) Basse stifter og doterer en evig vikarie i det af ham oprettede kapel i Nyborg Vor Frue kirke og fastsætter regler for såvel messeordningen som for bespisning og beklædning af fattige samt for forsørgelse af peblinge og klerke, der skal hjælpe ved gudstjenesten; endvidere undtager han forleningsretten til vikarien fra den til enhver tid siddende biskop.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse riddere Gud thill loff och alle siele thill salighed, stifftede et euigh vicariam i thend synnderste capell i wor frue kircke i Nyborg som hand sielff bygge lod, thill huilchenn capell och vicariam hand gaff och schiødte, thette effterschne guodtz som er først Jersøre hoffuidgaardt, med viij gaarde ibidem, item 9 gaarde i Hødrup, item Rosenndorp hoffuidgaardt, meth vj gaarde ibidem, item enn gaard i Westerby, item tho gaarde i Todorpe item enn gaard i Steenssby, item Redinnge mølle item ij gaarde i Yriessløff, item ij gaarde i Hudeuad och enn halff møllested der sammestedtz, item iij gaarde i Røgelund, item enn sin[1] gaard i Nyeborg synnden hoss forne capell med saa skeell att presten som forne vicariam fanger i befhaling, skall holde huer dag tho siungendis messer, och enn dag om wggenn skall siungis vigiliæ, item skall prestenn och der aff føde och kostgiffue, huer dag vij nottørfftige fattige folck, och schall giffue huer dennem en kledningh och et par skoo om aarit item schall the och føde och holde ther aff enn fattig pebling och klerck till forne gudtz thieniste och schall inngenn bischop macht haffue forne vicariam nogenn att forleene ♦

Anno 1427 ♦

1. sin] Tilføjet over linjen, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.