1428. 13. marts. [Østjylland]


Lille Åge (Pedersen) af Kærbygård skøder en gård med alt tilliggende i Skødstrup sogn, som giver to øre korn i skyld, til kapitlet ved Århus domkirke for 120 mark lybsk.

Oluf, provst i Århus, har allerede fået den samme gård i pant fra Lille Ove for 60 mark lybsk. Da kapitlet skal indløse gården, har Ove modtaget et beløb på 180 mark lybsk.

Udover denne betaling til Lille Ove skal kapitlet afholde en årtid for ham og hans hustru, Gunver, til evig tid.

Tekst efter A.

Tekst

<A>llæ mæn som thettæ breff se æller høræ kungør jak Litlæ Awo aff Kiærby gard wæpner ok widherkænner mik meth thættæ mit oben breff ath jak hafwer aff ræt giæls wegnæ[1] sald skøt ok antwordhet sæl skødher ok antwordher til ewinnelik æyæ hedherlik mæn capitel j Arws min gard ok gotz meth allæ sinæ tilleggilse ligge<n>des j Skiæfstorp j Liisbergherret j kungens skibilsæ hwilke Jæss Jæipsøn nw j boor ok gifwer to øre korn til arlæ skuld meth breff ok bewisning ther jak ther wppa hafwer for sexintywæ lybisk mark j godhæ ok gæfwæ nw langans silff pænningh hwilkæ jak hafwer wpboræth aff for capitel æfter minæ nøghæ ♦

Ok hafwer hedherlik man her Olaff profwest j Arws then samæ gard ok gotz nw j pant aff mik af mik[2] for lx lybisk mark hwilke gard ok gotz for capitel jn skal løsæ aff hanum ok tha løber summæ pa nisintywæ lybisk mark ther jak hafwer nw wpboreth aff thøm æfter minæ nøghæ ♦

Ok thakker jak thøm[3] for goth betalingh ♦

Item ther til skal forde capitel hedherlik halde min ok min kære husfrw . Gunnær artiigh[4] arlik aar til ewik tiith ♦

Item til binder jak mik ok minæ arfwinge frii frelsæ hemlæ for capitel thet for gard ok gotz meth allæ ok hwerbesynnerlik til leggilsæ agher ængh skog mark fægangh ok fiskwatn wat ok thyrt . ænkte vnden taghet . fra allæ mæns tiltalæ hinder æller geenseylsæ ♦

Ok kænnæ<s> jak mik ok minæ arfwinghe ængen ydermeræ ræt j the for gardhæ ok gotz ath hafwæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium et discretorum virorum Jacobi Heggidal fratris mei dilecti Magni Magnussøn armigerorum Petri Munk proconsulis Randrusiensis Petri Skyttæ et Magni Mathie consulum Arusiensium presentibus est appensum sub anno domini mcdxxoctavo crastino die sancti Gregorii pape et confessoris in testimonium premissorum ♦

1. wegnæ] Muligvis et afskrabet g mellem g og n, A. 2. af mik] Dittografi. 3. thøm] t tilføjet over linjen, A. 4. artiigh] Dvs. artiith.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.