1428. 11. juni.


Povl Bonde giver Dueholm Kloster en gårds jord på Sejerslev mark i sjælegave for sig og sin hustru og for deres livsfornødenheder på det vilkår, at der for deres levetid overlades dem jord ved klostret til at opføre et hus og en have, samt ret til at holde fire køer og to svin; huset skal efter deres død tilfalde klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ helser jegh Pawel Bonde ewyndeligh meth guth ♦

Thet skal alle men wytherlickt wære nw ære och komme skall at iegh wetherkiændes megh meth myt opne breff at hawe wnth och giwet sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster i Dwholm i Morsø for myn seels bestandelsæ och myn hwsfruæs och begges wors liffs thørff een[1] gartz iord liggendes paa Seyersløff marck meth alle[2] til liggelsæ ager och ængh woth och thyffrt enthet wntagit meth so dan wilkoore at megh skal wises och skickes hoos klosteryt so myget iord som iegh ma sætte myn bygningh pa och kalgardz rom hawe och[3] hwes hws och bygningh wy oppa sætte thet skal iegh och myn husfruæ nyde frij i begges wores daghe ♦

Item nær wy bode afgange tha skal klosteryt nyde hws och bygningh hwes som wy klosters iord førre bygget frij och frels for hwer mantz aa tale i hoo han heltz ær ♦

Item iegh skal hawe gangh til firæ kiør meth klosters fææ i mynæ daghe och myn hwsfru æffter megh vm hwn længer lewer for huilke wy skulle skicke och antworde klosteryt firæ kiør pa steden næær wy lade worte thære komme ♦

Item skulle wy hawe yldbrendengh pa klosters mark til wores behoff ♦

Item schulle wy hawe to swijn i hecktæ kloster wthen skadæ och ey foor at holde ellær[4] ander smo fææ ther kloster kan skadeligh wære ♦

Item tilbyndær iegh megh och mynæ arwinghæ thet forde kloster alle wilkor och articklær at holde som førræ stoor skrewet och alle stycke som førræ ær skrewet at frij och frælsæ for hwer mantz til tale ♦

Til wintnæs byrd ær myt incegle hengd for thette breff meth andre gode mæntz incegel so som ære Las Jænssøn myn brother Nis[5] Laursøn borgemester i Nykiobingh Ebby Nielsøn och Pether Bramsøn borge<re> i thet samme sted ♦

Skrewet ær thette breff æffter gutz byrd mcdxxviii pa sancti Barnabe dagh apostoli ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 2. alle] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 3. och] och och, Aa. 4. ellær] ellær eller, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.