1428. 29. juli.


Jakob Mogensen og Jakob Pedersen, kirkeværger i Sankt Petri kirke i Malmø, bekendtgør, at de til den pågældende kirke for en periode på 100 år har lejet en grund, som hører til Sankt Knuds alter i Lunds domkirke, af Peder Tordsen, evig vikar i Lunds domkirke, mod en årlig landgilde på en lødig mark.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette næruerende breff see eller høre læsis . heelse wij Jacob Maghensøn och Jacob Petherssøn kirkæwærie til sancti Pethers kirke i Malmøghe eewinnelige meth guth ♦ Kuntgøre eedher ath effter radens rad i Malmøghe . tha haffwe wii leyth een joord som ligger til sancti Knuts altere i sancti Laurens kirke i Lund i hundræde aar samfeste nw næst kommeskulle<n>de[1] til sancti Pethers kirke i Malmøghe fran thenne dagh oc swo hundrede aar som fore screffwith staar . aff een heedherlich man her Per Thoordsøn . eewich vicarius i Lund hwilken joord som ligger synden i Malmøghe by østen næst som Jacob Herkil nw boor toch strædeth i mellum . och noorden næst som Hans Wlff nw boor . toch strædeth i mellum och synnen næst som Tranæ nw boor toch strædeth i mellum . och wæsten næst then joord som Gynters børn nw tilhører . och hwilken joord som kallis preste joorden . och arkebescop Jacob aff Lund køpte aff presten och gaff til forde sancti Knuts altere i Lund som forde her Per Thoordssøn nw æygher meth all then joords tilliggelse engthet vnnen taghet for aarlicht landgilde swo ath wii eller wore effterkommere pa forde sancti Pethers kirkes wægne skulle hwært aar giffwe til landgilde aff forde joord . forde her Per Thordssøn eller hans effterkommere . i lødig marc i gillde penninge och gænge pa hælghe kors dagh som i høstæn kommer . vdhen all geensielsse eller hiælpærædhe . toch . thette aars la<n>dgilde[2] vnnen taghet

Ware thet swo ath thette forde la<n>dgilde[3] æy vthgiffwes pa forde dagh som forskreeffweth[4] om ther bwd effter kommer . tha tilbinde wii oss och wore effterkommere ath giffwe forde her Per Thordsøn eller hans effterkommere iii scanske marc i swodane penninge ære meth landgildeth ee hwilketh aar som thet æy betales som foreskreffweth staar ♦

Ware thet och swo . ath ther ey bwd effter komme pa forde dagh . tha skulle wij och wore effterkommere ware ther vforsømmeth . wdhi . om thee iij scanske marc . och nar bwd tha kommer effter landgilde och woordet thet æy tha betalith . tha stande vnder theesamme forde brødhe . ♦

Item første thee hundrede aar ære framleedne . tha skal forde gard . meth bygning och all tilhøring och tilliggelsse swosom han tha ær . til forde altere . frij och vbeworen och vbehindreth . vdhen hwær mans hinder och geensielsse i geen komme . thoch swo ath thee kirkewarie thee tha til sancti Pethers kirke ære . skulle wære næsth ath beholde then gard meth[5] bygningh . och tilhørelsse til kirkenes behoff och nytte . for skallicht och mwelicht landgilde fram for noghen ander . effter twoo godhe mens aff Lunde capittel . och two goodhe menss aff Malmøges radh . sigelse ♦

Til meere veesse och ydermeere forwaring ath thette forskreffne skal stadugt och fast . bliffwe j alle madhe . ær wortt byes jnceigle hængt her fore til withnebyrd och wore jnceigle som ære Jacob Maghenssøn och Jacob Petherssøn som forde ære . hengde hær fore meth wilie och withskapp . til stadfæstilsse ♦

Datum anno domini mcdxxoctavo ipso die beati Olaui regis et martiris ♦

1. kommeskulle<n>de] n glemt? Aa. 2. la<n>dgilde] n glemt? Aa. 3. la<n>dgilde] n glemt? Aa. 4. forskreeffweth] ær æy vthg herefter slettet, Aa. 5. meth] byningh herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.