1428. 19. august. Stralsund


Rådet i Stralsund skriver til hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Wismar.

Rådet i Stralsund meddeler, at det af otte personer, som netop er returneret fra København, har fået oplysninger om den i Øresund liggende svenske flådes dårlige tilstand. Stralsund meddeler, at svenskerne på rejsen til Øresund har lidt stor nød, hvad angår både mad og drikke, hvorfor de f.eks. har været nødsaget til at drikke vand på rejsen.

Endvidere meddeler rådet i Stralsund, at 80 skibe under hr. Aksel Pedersen (Thotts) kommando nu er sejlet fra København til Grønsund eller Gedser for dér at opbringe hansestædernes skibe. Disse skibe er dog mestendels snekker.

Endvidere meddeler rådet i Stralsund, at det i mellemtiden har fået nærmere oplysningerne om den svenske flåde i Øresund. Den svenske flåde tæller således omtrent 2000 mand, men kun 400 af disse er fuldt udrustede til kamp. Resten er bønder og løse folk. Svenskerne ligger stadig i Øresund, men de vil først stævne ind, når kong Erik 7. af Pommern giver dem proviant, for de har ingen proviant ombord.

Endvidere meddeles det, at de 80 tidligere omtalte skibe under hr. Aksel Pedersens kommando kun er små snekker, samt at de er bemandet af udygtige søfolk.

Endelig meddeles det, at kong Eriks skibe kun kan bruges i Øresund, idet de er dårligt tiltaklede, og idet de ikke er bemandede af søfolk.

Tekst

Post salutationem ♦

Ersamen heren leuen vrunde ♦

Vns sint enckede warafftige tidinge to wetende worden van achte vromen luden de van Kopenhauen sint segelende komen vnde dar yn dinxtedage auende negest vorleden[1] noch weren wo de zweden yn deme Sunde syn vnde sint allentelken yn komen zegelende by eneme twen dren schepen men se hebben grote noed geleden an etenden[2] vnde an drinckenden[3] so dat se water drincken mosten vnde se hebben vns vorbaet berichtet wo dat wol lxxx segele vth deme Sunde weren gesegeld der se sik anders nergen vormudende weren men yn deme Gronessunde offte Gheiszor[4] vthliggende wardende vp de schepe de myd gudern[5] geladen tusschen den steden zegelen wente se de tidinge dar to Kopenhauen hadden des drudden dages darna alse de zegelacie van den steden geopend was vnde men kan nyn dingk handelen yn vnsen steden se weten dat dar yo yn den drudden dach dat Gode geclaget mote syn ♦

Leuen vrunde dat gi hir vp vordacht syn yn dat beste wente so se vns gesecht hebben so sint dat meeste deel de snycken de se den vthlegghers[6] genomen hebben vnde her Axel Pedersson[7] sy dar vor houetman mede ♦

Gode almechtich sijd beuolen to langen saligen[8] tijden ♦

Screuen vnder vnser secret[9] des dunredags na assumptionis Marie ♦

Radmanne to deme Stralessunde ♦

Leuen vrunde[10]

Sodder der gift desses breues so sind by vns gekomen etlike warafftige lude van Kopenhauen den wol to louende steyt vns berichtende de suluen tidinge so wi iw vorscreuen hebben, yodoch vterliker wen vns beuoren berichtet is ♦

Se seighen vns der zweden sint ouer al by twen dusent, vnde dat mesten deel sint man bunden vnde loze lude vnde hebben nicht veerhundert werafftige to vullen harnsche vnde ligghen noch alle buten vnde willen nicht yn legghen ane her koningk spise se myd vitallie wente se nene vitallie hebben so wij iw gescreuen hebben, kan en dat nicht bescheen so willen se wedder to huis zegelen ♦

Van den lxxx zegelen dar wi iw van screuen dat sind altomale clene snycken dar ys nyn dreplik offte warafftich[11] volk vppe hir vmme so ramet des besten ♦

De koninges schepe liggen alle bynnen, weren se ok buten gelecht so konden se ok vurder nicht denen wen bynnen Sundes wente se ouele betakelt syn vnde nynerleye schiplude dar vp en hebben ♦

1. dinxtedage auende negest vorleden] dvs. 17. august 1428. 2. etenden] UBStL l.l. læser etende. 3. drinckenden] UBStL l.l. læser drinckende. 5. gudern] UBStL l.l. læser guderen. 6. vthlegghers] UBStL l.l. læser vthliggers. 8. saligen] UBStL l.l. læser zaligen. 9. secret] UBStL l.l. læser secrete. 10. Leuen vrunde] Afsnittet Leuen vrunde - dar vp en hebben var skrevet på en separat, nu tabt seddel, som var vedlagt A. Afsnittet har i Aa følgende overskrift: Copia ceddule. 11. warafftich] UBStL l.l. læser werafftich.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.