1428. 24. september.


Jon Pedersen, kannik i Ribe, overdrager alt det gods, som han for 300 lybske mark har købt af Eggert Kristiansen og hans søskende, nemlig Vester Vedsted gård og andet gods i Vester Vedsted by, til kapitlet i Ribe. For dette gods skal der holdes en daglig messe for Jon Pedersens sjælehelse og en årtid for hans forældres sjæl.

Hvis godset skal genkøbes, skal kapitlet modtage 300 mark og dermed købe andet gods til at holde den førnævnte messe og årtid. Jon Pedersen skal modtage godsets afkast så længe han lever, og han skal selv holde den førnævnte messe. Han skal dog betale kapitlet 2 skilling grot af godsets afkast til at afholde årtiden med.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læse helser jech Joon Pethersøn canyk j Rype / ewinnelic meth wor herre . ♦

Och kungør alle mæn meth thette myt opne breff at jech guth tel hether / then hæliche kyrkes nytte oc gaffn och for myn syels helsen skyld tel en ewich dawelich messæ och myne forældres aartiidh hwert aar atholde j Ryper kyrke / an / giffuer / och vplader meth all ræthet / hetherlict capitel j Rype alt thet gotz som jech hauer køpt aff en welboren man Eggerdh Cristiernsøn wepner och hans syskene / for thry hundret lybiske mark j gul . som ær Westerwestet gardh . och alt annet thøres gotz som ligger j Westeruestet by / meth alle breffs makt och beuisning som jech och myn broder ther pa hauer / ♦

Och skeer thet so at thet gotz worther j geen køpt som thet breff wtuiser jech hauer thøm giffuet / tha scal forde capitel vpbære the forde thry hundret mark j gul ath køpe annet gotz ther meth / tel forde ewich messæ oc aartiidh atholde . ♦

Item hwat forde gotz kan skylde som nw ær køpt æller her effter køpis fore forde penninge / thet scal jech vpbære och haue / ee mæn jech lewer och holde syelff forde messæ / ♦

Och scal jech giffue capitel aff forde skyld too skelling groot tel atholde forde aartiidh meth som saudh ær hwert aar ee mæn jech lewer . ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis dilecti fratris mei domini Petri concanonici Ripensis Ianikini Ieiopsøn et Nicholai Fris consulum Ripensium presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mo ccccxxviii sexta feria ante festum beati Michaelis archangeli . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.