1428. 16. november. Randers


Hr. Jens Bonde og tre andre vidimerer dronning Margretes brev af 1386. 27. marts, hvori hun skøder sit gods i Skærvad til hr. Jens Andersen af Estrup, og kong Olufs bekræftelse af samme dato, og Erik af Pommerns brev om samme sag af 1400. 10. juli.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thætte breff see aller høre læse helsse wy Jes Bonde foghet j Randers Pæther Mwnk Laghe Brattessøn borghemestere och Thorkil Magnessøn raathman j thet samme stæth ewynnelighe meth guth ♦

Och kungøre wy thet alle mæn At aar vnder wars herre aar m°. cdxxviij then tiisdagh næst æffter sanctæ Mortens dagh war fore oss och fore fleræ gothe mæn tha nærwærendes j Thorkil Tocki s stowe j Randers een wælboren man thenne brefførre Laghe Jenssøn aff Klaxholm och loot læse thry Aben breff meth helæ hengende jnciglæ wskorne wskrabethe och wskadde j alle made vppa latine screffne swa ludende ordh fraa ordh som hær æffter screuet staar/

Margareta dei gracia Swecie et Norwegie regina Omnibus presens cernentibus scriptum in domino salutem 1386. 27. marts, Dipl. Dan. 4. rk. III, 21 (nr. 20)

Item Olauus dei gracie Dacie Norwegie Slauorum Gottorum rex ac verus heres regni Swecie/ Omnibus hec scripta cernentibus in domino salutem 1386. 27. marts, Dipl. Dan. 4. rk. III, 22 (nr. 21)

Item Ericus dei gracie regnorum Dacie Swecie Norwegie Slauorum Gottorumque rex et dux Pomarensis/ Omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino 1400. 10. juli, Dipl. Dan. 4. rk. VII, 337 (nr. 339)

Hec vidimus et audiuimus que coram omnibus in verbo veritatis presentibus litteris nostris sigillis lucide protestamur/

Datum anno die et loco quibus supra etcetera

Oversættelse

Vi, Jens Bonde, foged i Randers, Peder Munk, Lave Brattesen, borgmestre, og Thorkil Mogensen, rådmand sammesteds, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Og vi bekendtgør for alle mænd, at der i Vor Herres år 1428 den tirsdag næst efter Skt. Mortens dag fremstod for os og for flere gode mænd, som på det tidspunkt var tilstedeværende i Thorkil Tokkes stue i Randers en velbåren mand, denne brevfører, Lave Jensen af Clausholm, og lod læse tre åbne breve med hele segl vedhængt, uskårne, uskrabede og ubeskadigede på alle måder, skrevne på latin, som lød ord for ord, som herefter står:

1) Margrete, af Guds nåde dronning af Sverige og Norge, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud. DRB 4. rk. III, 27-18 (nr. 20)

2) Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og ret arving til Sveriges rige, til alle som ser dette brev, hilsen med Gud. 1386. 27. marts, DRB 4. rk. III, 18 (nr. 21)

3) Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges og de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud. 1400. 10. juli, DRB 4. rk. VII, 278-279 (nr. 339)

Vi har set og hørt dette, som vi klart erklærer med sandfærdige ord i dette brev under vore segl.

Givet år, dag og sted som ovenfor osv