1428. 6. december.


Hans (Pedersen) Spaldener af Klogerup, væbner, og hans søster Arløg Pedersdatter, Jon Saxtrups enke, skøder på vegne af sankt Laurentius' kirke i Lund deres del i noget gods i Mossheddinge til Jens Povlsen, ærkedegn og kirkeværge i sankt Laurentius' kirke i Lund, og de erkender at have oppebåret fuld værdi derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see helse wj Hannes Spaldener aff Kloparp awapen och Arløff Pædhers dotter Jon Saxthorps effte lewende kerlighe meth gwth ♦ Thet skal alle men witherlikth ware swa wel nerwærindes som kommeskwlindes thet wj wetherkennæ os meth thettæ worth wpnæ breff en hetherligh man her Ienis Pawelsøn erkedæghen och sancti Laurentz kirkæ werghe j Lund all then deldh och ræthekheth som wj hawe j gotz j Mwsheddinghe j Heddinghe soghen j Baræ hæreth meth all thes gotz til liggilse som er agher / och engh / skogh / mwsæ / wath och thiwrth / allæ firæ wegnæ til markeskæl meth hwath naffn thet helst næffnes kan / meth all the breff och bewisningh som wj ther opa hawe / ath hawe soldh / skøth / och affhenth poo sancti Laurentz kirkes wegnæ / til ewerthelikth eghe / ♦

Och kennis wj os folth och alth op ath hawe borith aff then samme forde her Ienis Pawelsøn erkedæghen / for the gotz j Mwseheddinghe / swæ thet wj os aldelis nøghe ladæ / ♦

Och bindæ wj os til / och woræ arwinghe then forde sancti Laurentz kirkiæ all then deldh och ræthekheth som wj j thet gotz j Mwseheddinghe hawe / ath hemlæ och frij och orgranth ath gøre / for hwar mans til taal ♦

Til hwas thinghs withnis byrdh / æræ wor insegle meth welbornæ och skellighe mæns insegle som ær Per Neglissøn aff Ascerthorp affwapen / Osstrath Jensøn / Jes Denis borghemesteræ i Malmøghe / Claws Riwebrøthet / Jeppæ Magnissøn / Aghe Mikelssøn / och Negles Diækns radmen j then samme stadh æræ for thettæ breff hengdh ♦

Datum anno domini mocdoxxooctavo ipso die beati Nicolai episcopi et confessoris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.