1428. 6. december.


Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see helse wj Hannes Spaldener aff Kloparp awapen och Arløff Pædhers dotter Jon Saxthorps effte lewende kerlighe meth gwth ♦

Thet skal alle men witherlikth ware swa wel nerwærindes som kommeskwlindes thet wj wetherkennæ os meth thettæ worth wpnæ breff en hetherligh man her Ienis Pawelsøn erkedæghen och sancti Laurentz kirkæ werghe j Lund all then deldh och ræthekheth som wj hawe j gotz j Mwsheddinghe j Heddinghe soghen j Baræ hæreth meth all thes gotz til liggilse som er agher / och engh / skogh / mwsæ / wath och thiwrth / allæ firæ wegnæ til markeskæl / meth hwath naffn thet helst / næffnes kan / meth all the breff och bewisningh[a] som wj ther opa hawe / ath hawe soldh / skøth / och affhenth poo sancti Laurentz kirkes wegnæ / til ewerthelikth eghe / ♦

Och kennis wj os folth och alth op ath hawe borith aff then samme forde her Jenis Pawelsøn erkedæghen for the gotz j Mwseheddinghe / swæ thet wj os aldelis nøghe ladæ och bindæ wj os til och woræ arwinghe then forde sancti Laurentz kirkiæ / all then deldh och ræthekheth som wj j thet gotz j Mwseheddighe hawe / ath hemlæ och frij och orgranth ath gøre / for hwar mans til taal ♦

Til hwas thinghs withnis byrdh æræ wor insegle meth welbornæ och skellighe mæns insegle som ær Per Neglissøns aff Ascerthorp aff wapen / Osstrath Jensøns / Jes Denis borghemesteræ i Malmøghe / Claws Riwebrøthz / Jeppæ Magnissøns / Aghe Mikelssøns / och Negles Diækns radmen j then samme stadh æræ for thettæ breff hengdh ♦

Datum anno domini mocdoxxooctavo ipso die beati Nicolai episcopi et confessoris ♦

a. breff och bewisningh] Måske Rep. nr. 6348..

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev, hilser vi Hans Spaldener af Klågerup, væbner, og Arløg Pedersdatter, enke efter Jon Saxtrup, kærligt med Gud.

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel nulevende som kommende, at vi med dette vort åbne brev vedkender os til evig eje at have solgt, skødet og afhændet til en hæderværdig mand, hr. Jens Poulsen, ærkedegn og værge for Sankt Laurentii kirke i Lund, på Sankt Laurentii kirkes vegne, al den andel og rettighed, som vi har i gods i Mossheddinge i Heddinge sogn i Bara herred, med al dette gods' tilligende, nemlig ager og eng, skov, mose, vådt og tørt, og i alle fire verdenshjørner helt indtil markskel, med hvilket navn, det end kan kaldes; samt med alle de breve og adkomstbeviser, som vi har på det.

Og vi erkender fuldt ud og helt at have oppebåret betaling for dette gods i Mossheddinge af den samme førnævnte hr. Jens Poulsen, ærkedegn, således, at vi er aldeles tilfredse, og vi forpligter os og vore arvinger til at hjemle den førnævnte Sankt Laurentii kirke al den andel og rettighed, som vi har i det gods i Mossheddinge og til til punkt og prikke at frigøre den for tiltale fra hvemsomhelst.

Til vidnesbyrd om dette er vore segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de velbårne og forstandige mænd, nemlig Peder Nielsen af Assartorp, væbner, Åstred Jensen, Jens Dene, borgmestre i Malmø, Klaus Rivebrød, Jeppe Mogensen, Åge Mikkelsen og Niels Degn, rådmænd sammesteds.

Givet i det Herrens år 1428, på selve dagen for den hellige Nicolaus, biskop og bekender.