1428. 11. december.


Tingsvidne af Lunds landsting om, at Hans (Pedersen) Spaldener af Klogerup, væbner, og hans søster Arløg Pedersdatter, Jon Saxtrups enke, på vegne af sankt Laurentius' kirke i Lund har skødet deres del i noget gods i Mossheddinge til Jens Povlsen, ærkedegn og kirkeværge i sankt Laurentius' kirke i Lund, og de erkender at have oppebåret fuld værdi derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se helse wj Niels Jepsøn aff Skarwltæ lantzthings sakhøreræ j Skonæ her Ieop aff Høby her Iens Iensøn kannike j Lund / Lasse Dwæ aff Thorssiø awapen / Claws Sonesøn prior j Byrthinghe / Beynth Iensøn borghemester j Lund / och Ioon Andersøn byman j then samme stadh kerlighe met gwth ♦ Thet skal alle men witherlikth ware / swo wel nærwærindes som kommeskwlindes theth aar effter gwtz byrth mocdoxxooctavo poo then nestæ liøwerdagh for sancte Lucie dagh war skekket for os och manghe flere gothæ men poo Lundæ lantzthingh / een welborin man Hannes Spoldener aff Klaparp awapen och skøttæ affhendæ och frijth wp anworthethe til ewerthelik eghe een hedherligh man her Ienis Pawelsøn erkedæghen och sancti Laurentz kirkewerghe j Lund poo sancti Laurentz kirke wegne all then deldh och reththikheth som han och hans syster høsfrw Arløff Pedhersdotter Ion Saxthorps effter lewende haffde j gotz j Mwsheddinghe j Heddinghe sogn j Baræherret

Och kendes thet openbare thet han och hans syster forde hwsfrw Arløff Pedhersdotter haffde folt och alth wpborith for then deldh och rethikheth j thet gotz j Mwseheddinghe / ♦

Oc banth sich sinæ syster forde høsfrw Arløff och theres arwinghe aldher then deldh och ræthikheth j the gotz Mwseheddinghe som the ther hafwæ haffth sancti Laurentz kirkæ frij och orgranth ath gøre for hwar mans til tal ♦

Datum anno die et loco quibus supra etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.