1428. 11. december. Landstinget i Lund


Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se helse wj Niels Jepsøn aff Skarwltæ lantzthings sakhøreræ j Skonæ her Ieop aff Høby her Ienis Iensøn kannike j Lund / Lasse Dwæ aff Thorssiø awapen / Claws Sonesøn prior j Byrthinghe / Beynth Iensøn borghemester j Lund / och Ioon Andersøn byman j then samme stadh kerlighe met gwth ♦

Thet skall alle men witherlikth ware / swo wel nærwærindes som kommeskwlindes / theth aar effter gwtz byrth mocdoxxooctavo poo then nestæ liøwerdagh for sancte Lucie dagh war skekket for os och manghe flere gothæ men poo Lundæ lantzthingh / een welborin man Hannes Spoldener aff Klaparp awapen och skøttæ affhendæ och frijth wpanworthethe til ewerthelik eghe een hedherligh man her Ienis Pawelsøn erkedæghen och sancti Laurentz kirkewerghe j Lund poo sancti Laurentz kirke wegne all then deldh och reththikheth som han och hans syster høsfrw Arløff Pedhersdotter Ion Saxthorps effter lewende haffde j gotz j Mwsheddinghe j Heddinghe sogen j Baræheret och kendes thet openbare thet han och hans syster forde hwsfrw Arløff Pedhersdotter haffde folt oc alth wpborith for then deldh och rethikheth i thet gotz j Mwsheddinghe / och banth sich sinæ syster forde høsfrw Arløff och theres arwinghe aldher then deldh och ræthikheth j the gotz Mwseheddinghe som the ther hafwæ haffth sancti Laurentz kirkæ frij och orgranth ath gøre for hwar mans til tal ♦

Datum anno die et loco quibus supra etcetera ♦

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev, hilser vi Niels Jepsen af Skarhult, landstingssaghører i Skåne, hr. Jakob af Hyby, hr. Jens Jensen, kannikker i Lund, Lasse Due af Torsjö, væbner, Klaus Sunesen, prior i Börringe, Bent Jensen, borgmester i Lund, og Jon Andersen, bymand sammesteds, kærligt med Gud.

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel nulevende som kommende, at i året 1428 efter Guds fødsel, på lørdagen før sankt Lucias dag, fremstod for os og mange flere gode mænd på Lunds landsting en velbåren mand, Hans Spaldener af Klågerup, væbner, og skødede, afhændede og overdrog frit til evig eje til en hæderværdig mand, hr. Jens Poulsen, ærkedegn og kirkeværge for Sankt Laurentii kirke i Lund, på Sankt Laurentii kirkes vegne, al den andel og rettighed, som han og hans søster, fru Arløg Pedersdatter, enke efter Jon Saxtrup, havde i gods i Mossheddinge i Heddinge sogn i Bara herred, og erkendte åbent, at han og hans søster, førnævnte fru Arløg Pedersdatter, havde fuldt og helt oppebåret betaling for den andel og rettighed i dette gods i Mossheddinge, og forpligtede sig og sin søster, førnævnte fru Arløg, og deres arvinger til til punkt og prikke at frigøre Sankt Laurentii kirke for tiltale fra enhver på al den andel og rettighed, som de havde haft i dette gods i Mossheddinge.

Givet ovennævnte år, dag og sted osv.