1428. 13. december. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern pålægger hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) inden ti dage at yde Thomas Jul dennes ret vedrørende gårde i Krogsbølle, Bederslev og Rue, som hr. Bjørn havde i pant af fru Cecilie Kød.

Tekst efter A.

Tekst

[Wi Erik m]eth guths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Gothis koning [oc hertu]gh j Pomeræn helsæ alle Fiyn jnnen boindes kerlighe meth guth oc war nathe / ♦

Wi biythe hos ether hære Biørn Olafsøn nw annertiid / thet han jnnen x daghe fran segh antworthe j garth j Kroghsbøle hwilken som han tel troar hand haffuer aff froæ Silæ Kiødhs ok ij garthe tel løsæn lathe en j Bethisløff oc en j Ruthe / huilke som han tel pant haffuer aff forde froa Sile innæn then forde tiidh ok thenne breffuisere Thomes Jul ræt gøre som han ær lowlighen tel foren pa mint meth lands low ♦

Datum Alstorp anno domini mocdo xxviii die beate Lucie virginis [n]ostro ad causas sub sigillo teste Yvone Wos justiciario nostro etcetera ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle indbyggere på Fyn kærligt med Gud og vor nåde.

Vi pålægger nu for anden gang hos jer hr. Bjørn Olufsen inden 10 dage at give 1 gård i Krogsbølle fra sig, som han mener, at han har fra fru Cecilie Kød, og lader 2 gårde, som han har i pant af førnævnte fru Cecilie, indløse, nemlig en i Bederslev og en i Rue, inden udløbet af førnævnte frist, og yder denne brevviser, Thomas Jul, den ret, således som han tidligere er blevet påmindet med landets lov.

Givet i Ålstrup i det Herrens år 1428, på jomfruen sankt Lucias dag, under vort rettertingssegl med Ivan Fos, vor justitiar, som vidne.