1428. 20. december.


Christina Andersdatter af Sostrup, enke efter hr. Svend Udsen, og hendes søn Anders Svendsen sælger med deres frænders samtykke alt deres gods i Sabro til kapitlet i Århus, efter at godset er blevet lovbudt på Sabro herredsting, som loven foreskriver.

Tekst efter Aa

Tekst

<A>llæ[1] mæn som thettæ breff se æller høræ kungøræ wj Cristina Andersdætter aff Sostorp herSwen Wtsøn ridder æfterlæfwæ ok Anders Swensøn for her Swen Wtsøns søn . ok altarista j sanctæ Clemens kirkiæ . ath wi mæth beradhæn hugh oc waræ samfrænders rath oc wiliæ hafwæ sold skøt oc antwordhet seliæ skødæ oc antwordhæ mæth thettæ wart oben breff til ewineligh æghæ hedherlik mæn ok herr<æ> [2] capitel j Arws alt wort gotz oc gardhæ j Sawbro liggendæ een gard ther Thamæs nw j boor een gard ther Jæss Yuersøn nw j boor eet bool som Pedher Lassøn nw j boor oc all war rætigheeth j eet mølnstæth som nw ødhæ ær ther samæ st<æ>th[3] mæth allæ ok hwer besynnerlik the for gotz ok gardhæ . tilleggilsæ agher æng skogh mark fægang . dam oc damzband . wath oc thyrt rørændæ oc vrørændæ ænktæ vnden taghet . ♦

Oc widherkænnæs wj oss fæ oc fwlt wærd ath hafwæ wpboret aff for capitel æfter waræ nøghæ oc wiliæ . for the for gotz ok gardhæ oc thakke wj thøm for goth betalingh ♦

Oc widherkænæs wi oss . oc waræ arfwingæ ængen ydermer ræt æller rætigheet ther j nogher madæ ath hafwæ hwilke gotz for her Swen Wtsøn hwes siæl guth hafwæ til fornæ thet for capitel til pant sattæ ♦

Item tilbinde wj oss oc ware arfwinge ath frij hemblæ oc frelsæ for capitel the for gardhæ oc gotzæ mæth allæ sinæ tilleggilse som for stander til ewigh tiith fra hwer manz tiltalæ . hwilke gardhæ oc gotze wi til fornæ lagbudhet hafwæ pa Sawbrohærets thingh som lanz loff wt wiser

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum honorabili<um> [4] et nobilium virorum videlicet domini Olavi prepositi ecclesie Arusiensis LongiænssesLongawæsEbbonis Henniksøn armigerorum Erici Litlæ et Magni Matthie consulum Arusiensium presentibus sunt appensa .♦

Datum anno domini mcdxxoctavo vigilia sancti Thome apostoli ♦

1. <A>llæ] Plads til udsmykket initial i håndskriftet aldrig udfyldt. 2. herr<æ> ] æ delvis rasur, Aa. 3. st<æ>th] æ rasur, Aa. 4. honorabili<um> ] honorabilis, Aa.

Oversættelse

Alle, som ser eller hører dette brev, kundgør vi Christina Andersdatter af Sostrup, enke efter hr. Svend Udsen, ridder, og Anders Svendsen, førnævnte hr. Svend Udsens søn og alterpræst i Sankt Clemens kirke, at vi med velberåd hu og vore samfrænders råd og vilje har solgt, skødet og overdraget og sælger, skøder og overdrager med dette vort åbne brev til evig eje til de hæderværdige mænd og herrer, kapitlet i Århus, alt vort gods beliggende i Sabro: en gård hvor Tammes nu bor, en gård hvor Jes Iversen nu bor, et landbosted hvor Peder Lassen nu bor, og al vor rettighed i et møllested sammesteds, som nu er øde, med alle og hver af det førnævnte gods' og gårdes tilliggender, ager, eng, skov, mark, fægang, dam og damsbånd, vådt og tørt, fast ejendom og løsøre, intet undtaget.

Og vi vedkender os at have oppebåret helt og fuldt værd af førnævnte kapitel efter vor nøje og vilje for det førnævnte gods og gårde; og vi takker dem for god betaling.

Og vi vedkender på vore egne og vore arvingers vegne ingen yderligere ret eller rettighed at have i det gods, førnævnte hr. Svend Udsen – hvis sjæl Gud have! – pantsatte til det førnævnte kapitel.

Ligeledes forpligter vi os til at fri, hjemle og fritage førnævnte kapitel de førnævnte gårde og gods med alle tilliggender, som førnævnt, fra tiltale fra enhver til evig tid; hvilke gårde og gods vi tidligere har lovbudt på Sabro herredsting i overensstemmelse med lands lov.

Til vidnesbyrd om dette er vore segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de hæderværdige og ædle mænd, hr. Oluf, provst ved Århus domkirke, Lange Jens, Lange Åge, Ebbe Hennekesen, væbnere, Erik Litle og Mogens Madsen, rådmænd i Århus.

Givet i det Herrens år 1428, dagen før apostlen sankt Thomas' dag.