1428. .


Fru Anne Arvidsdatter, enke efter Borkvard (Ottesen) Limbek, skænker Maribo kloster al sit arvegods i Kippinge (nu: Øster Kippinge), Vedby (nu: Nørre Vedby), Gundslevmagle og Skerne for sjælemesser for sig selv og sine forældre. Klostret skal selv indløse det til hr. Folmer Jakobsen (Lunge) pantsatte gods af dennes arvinger for pantesummen på 100 lybske mark.

Tekst efter Aa.

Tekst

1428. Anna Arnvitzdocter Borchard Lembechs fordum aff vaapen æffterleve kungior at jak[1] karsch velmughede oc vsivgh guth, jomfrv Marie oc sancte Birgitte till hede, allæ cristnæ siæle oc synderlig Arvid Suendsen min faders oc[2] Ilone Rantzovsdotter min moders siele till roo ok lysæ och mich till siæletharff frelselige antvorder Maribo closter alle mine gordhe ok goodz liggende i Kippinge i Vithby i Guntzleffmagle oc i Schiærnæ i Falster met alle opna breff[a] jegh derpaa haffuer som hun arffuede effter father oc moder. ♦

(Ingta met aller vndertaghet oc fri hiemle etcetera)[3]

Vden thæs at systre oc brødrhæ i forne closter schulle sælffue løse forne gods aff her Folmer Jeipssøn fordum ridder arffuinge for hundrede lubsche mark i pennige som the breff[b] liuder the ther upaa haffue. ♦

Cum sigillo. virorum nobilium et discretorum Ivani Fos justiciarii regis Daciæ Heningi Kabeld militis Nicolai Laurentii armigeri Andreæ Falster canonici Ripensis. Johannis Michaelis in Væthlæ Andreæ Karsemosæ in Horberløff terræ Falstriæ[4] virorum Hennekini Marquardi presbyteri etcetera ♦

1. jak] Foran er slettet ieg, Aa. 2. oc] Herefter slettet føre, Aa. 3. etcetera)] En afsluttende parentes mangler i Aa, men er indsat af udgiveren. 4. Falstriæ] Herefter et uforståeligt ord, Aa. Rep. læser och, men ordet synes forkortet, og den danske konjunktion forekommer besynderlig i den latinske tekst.
a. alle opna breff] Kendes ikke. b. the breff] Kendes ikke.

Oversættelse

1428. Anne Arvidsdatter, enke efter afdøde Borkvard Limbek, væbner, kundgør, at jeg – sund, usvækket og rask – til ære for Gud, Jomfru Maria og sankt Birgitta, og til ro og lise for alle kristne sjæle og særlig min fader Arvid Svendsens og min moder Ilone Rantzausdatters[A] sjæle, og til min sjæls frelse, frit overdrager Maribo kloster alle mine gårde og alt mit gods, som ligger i Kippinge, i Vedby, i Gundslevmagle og i Skerne på Falster, med alle åbne breve, som jeg har på det, som hun[B] arvede efter sin fader og moder.

(Alt uden undtagelse og frit hjemlet og så videre).[C]

Foruden at søstrene og brødrene i førnævnte kloster skulle selv indløse det førnævnte gods af afdøde ridder, hr. Folmer Jakobsens arvinger for hundrede lybske mark penninge, således som der står i de breve, de har om denne sag.

Med ... segl ... tilhørende de ædle og forstandige mænd Ivan Fos, Danmarks konges justitiar, Henning Kabel, ridder, Niels Larsen, væbner, Anders Falster, kannik i Ribe, Jens Mikkelsen i Vejle, Anders Karsemose i Horbelev i landet Falster og ... mænd ... Hennike Markvardsen, præst og så videre.

A. Dvs. Ilone (Hennekesdatter) Rantzau. B. Det er ikke klart, om Rosenkrantz (eller Dyrskøt) her skifter til referat, og dermed fra 1. til 3. person, eller om "hun" henviser til Annes moder Ilone. C. Afskriften har her et parentetisk indskud, som ikke lader sig oversætte tilfredsstillende. Det er uklart, om afskriveren bevidst har gengivet indholdet i stikordsform, eller om originalens tekst har været svært læselig.