1428.


Fru Anne Arvidsdatter skænker Maribo kloster al sin mødrene- og fædrenearv i Kippinge (nu: Øster Kippinge), Vedby (nu: Nørre Vedby), Gundslevmagle og Skerne for sjælemesser for sig selv og sine forældre. Klostret skal selv indløse det til hr. Folmer Jakobsen (Lunge) pantsatte gods af dennes arvinger for pantesummen på 100 lybske mark.

Tekst efter Aa1.

Tekst

1428. Anna Arnvitzdocter Borchard Lembechs fordum aff vaapen æffterleve kungior at jak[1] karsch velmughede oc vsivgh guth, jomfrv Marie oc sancte Birgitte till hede, allæ cristnæ siæle oc synderlig Arvid Suendsen min faders oc[2] Ilone Rantzovsdotter min moders siele till roo ok lysæ och mich till siæletharff frelselige antvorder Maribo closter alle mine gordhe ok goodz liggende i Kippinge i Vithby i Guntzleffmagle oc i Schiærnæ i Falster met alle opna breff[a] jegh derpaa haffuer som hun arffuede effter father oc moder. ♦

(ingta met aller vndertaghet oc fri hiemle etcetera vden thæs at systre oc brødrhæ i forne closter schulle sælffue løse forne gods aff her Folmer Jeipssøn fordum ridder arffuinge for hundrede lubsche mark i pennige som the breff[b] liuder the ther upaa haffue. ♦

Cum sigillo. virorum nobilium et discretorum Ivani Fos justiciarii regis Daciæ Heningi Kabeld militis Nicolai Laurentii armigeri Andreæ Falster canonici Ripensis. Johannis Michaelis in Væthlæ Andreæ Karsemosæ in Horberløff terræ Falstriæ[3] virorum Hennekini Marquardi presbyteri etcetera ♦

1. jak] Foran er slettet ieg, Aa. 2. oc] Herefter slettet føre, Aa. 3. Falstriæ] Herefter et uforståeligt ord, Aa. Rep. læser och, men ordet synes forkortet, og den danske konjunktion forekommer besynderlig i den latinske tekst.
a. alle opna breff] Kendes ikke. b. the breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.