1428..


Konventet i Antvorskov kloster lover at holde messe for hr. Oluf Akselsen (Thott), der har skænket det en gård i Flakkebjerg.

Tekst efter reg.

Tekst

Itt breff vdgiffuit aff meenige conuentz brødre paa Andtuorschou closter, att the schulle holde messe for her Olluff Axellssønn , huor for hand haffuer giffuit thennem en gaardt vdj Flackeberg som schylder iiij pundt kornn, ♦

Anno 1428 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.