1428.. Skam herredsting


Tingsvidne af Skam herredsting om, at landsbyboerne i Vesterby og Klinte har fri skovhugst på Æbelø.

Tekst efter reg.

Tekst

Itt thinngs widne aff Skamherrit att the vdj Westerbye, saa well som i Klinthe haffuer hafft frii skouffhug paa Abløe ♦

1428 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.