1429. 13. januar.


Herman Hermansen Trændekop, bymand i København, sælger og skøder en gård, som han har arvet efter sin far og som ligger i Tyskemannegade (nuv. Vimmelskaftet) i Vor Frue sogn, København, til Tale og Birgitte, Hans Godstens døtre.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se eller hør[e] leses h[e]lsær jæ [c He]rmen Hermenssøn kallet Trændekop byman j Kopendhafn ewinnelige meth gudh ♦

O[c] vil jæc kungøre alle nærdes oc kommendes mik athaue wplatit oc solt[1] til ewinneligh eyghe ha[ue sc]hulendes Tale / oc Birgitte / Hanis . Godensten s dater forthum byman j Køpenhafn all myn rætikhet j then [g]ardh / jordh / oc grwnd / bycth / oc wbycth / nær / eller fiærnæ / huar thet ær j then gardh / huilken rætikhet [t]her hører oc ligger til then[2] jordh[3] / oc grwnd som nw pa bor Hanis Hinricsøn oc then[4] jordh meth som han bor v[p]pa liggendes j Thydeske manne gade Wor Fruæ kirke sogn i Køpenhafn / oc vedher kænner jæc mik oc [myne a]rwinge falt oc alth vp athaue baret for forde rætikhet swo at jæc later mik oc my ar[wi]nge aldeles meth nøghe / ♦

Tilbinder jæc mik oc myne arwinge forde Tale / oc Birgitte / forde H[a]ni[s] Godensten s døtter / forde alle myn rætikhet engen vndan taghen / huar han j then forde gardh jordh / oc grwnd / bycth / oc wbycth / ær mik til falden meth ræt arff effter myn fadhers døth Hermen Trændekop huas siæl gudh haue / fri / hemlæ / til at sta for huars mans til tal eller hinder meth landz logh / ♦

Oc wore thet swo at forde myn rætikhet j then forde jordh / oc grwnd forde Tale / oc Bir[gi]ttæ eller there arwinge affginge meth landz logh for myn eller mynæ arwinges hemel schult / tha tilbinder jæc mik oc my arwinge forde Tale oc Birgitte oc there arwinge skadheløst athalde for all [ska]de ♦

Til en større beuisning oc falkommelse tha hauer jæc hænct mit jncile meth godhe mens jncile til vithnisbyrdh for thettæ breff swo som Anders Laurenssøn burghemester her Hinrik Krøiere prest Hinrik Haumester radhman Per Michelssøn Jacob van Mølen oc Hinse Haumester bymen then samme steth

Datum anno domini m cdo vicessimo nono octava epyphanie domini ♦

1. solt] solt solt, A. 2. then] Rettet fra thet, A. 3. jordh] På rasur, A. 4. then] Rettet fra thet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.