1429. 30. marts. Kalundborg slot


Kong Erik 7. af Pommern skriver til ærkebiskop Nicolaus af Bremen.

Kong Erik meddeler, at han netop har modtaget ærkebiskop Nicolaus' brev, hvori ærkebiskoppen skriver, at borgerne i Wismar på skændig vis har slået ærkebiskoppens embedsmand Heinrich v. Haren, rådmand i Wismar, ihjel på grund af falske rygter om ham. I forlængelse heraf meddeler kong Erik, at han intet har at gøre med denne skændige handling.

Endvidere beder kong Erik ærkebiskop Nicolaus huske på den aftale, som han har beseglet og forpligtet sig til at holde vedrørende de holstenske herrer, nemlig at ærkebiskop Nicolaus skal sørge for, at de holstenske herrer overholder det, som den romerske konge har afgjort i sagen mellem kong Erik og de holstenske herrer. Ærkebiskop Nicolaus skal således sørge for, at de holstenske herrer tilbageleverer Sønderjylland og Gottorp slot til kong Erik, idet den romerske konge har afgjort dette ved retten.

Tekst efter A.

Tekst

Erich van Godes gnaden . tho . Denmarcken Sueden Noruegen der Wende vnde Goten koningk vnde hertoghe in Pomeren etcetera ♦

Vnssen vruntliken grut mid erwerdicheit touoren ♦

Erwerdighe in Gode vader / here / vnde s{ue}nderghe vrunt / ♦

Juwen breff vns nw gesant jnne holdende dat de borghere van der Wismar juwen beleenden man Hynrike van Haren schentlikes vnerliken dodes vnuorsch{ue}ldet ged{oe}det hebben vmme ruchte vnde handelunge willen[1] em ouer gedichtet zo ghy dat v{oe}rder schriuet etcetera hebbe wy gutliken entphangen vnde vornommen / ♦

Dar upp moge ghy weten dat wy van Godes gnaden de sint de nichten deyt edder daen hefft ane dat wy wol vorantworden willen / wan de tiid kumpt dat vns dat b{oe}ret / ♦

V{oe}rder als ghy schriuen / wiste ghy dat jd . vns to dancke vnde to willen were / ghy wolden juw vppe de van der Wismer vmme vnsser leue willen vorhalen / ♦

Eruerdige leue here vnde vrundt ♦ Dat gy dem also don dat aname wy gherne vnde vorsc{ue}lden / ♦

V{oe}rdermer bydde wy juwe herlicheit vordacht to wesende dess l{oe}uedes vnde vorbrewunge de ghy vns vor de holtzeden heren louet vnde vorsegelt hebben dat se vns holden vnde volghen scholden laten / wess de here r{oe}mesche k{oe}nyngk vor recht t{ue}schen en vnde vns vtspreckende wurde / des hefft syne herlicheit vnde dat hillige r{oe}mesche rike vns Sunderjutlande vnde Gottorppe mid rechte to gerichtet / welkes rechtes de holzeden heren em vnde dem romeschen rike gentzlich vnd all v{oe}rfanghen zint / wedder God {ee}re vnde recht so se vnd ghy vns alle dat clarliken vorbreuet hebben ♦

Hir vmme bydde wy vnde vormanen juwe herlicheit / de ergenomeden holzsten heren to vnderwizende dat se vns volghen laten dat vnsse / dat vns also mid openbaren {oe}rdele vnd ludbaren vtspr{oe}ke nach rechte tho gerichtet js . vnde dar wy Godes recht tho hebben / ♦

Vnde wes wy juwer hir tho gheneten mogen . bydde wy vns to benalende ♦

Hir mede beuele wi juw dem almechtigen Gode . ♦

Screuen vpp vnsem slote Kalundeborgh . des veerden dages to paschen . anno Domini mcdxxixo . vnder vnsem secrete ♦

1. willen] skrevet over linjen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.