1429. 23. maj. [Malmø]


Skødebrev om, at Strange Jakobsen, rådmand i Malmø, har solgt følgende jord i Lund, som han har arvet efter sin slægtning Agnes, enke efter Troels, til Borkvard Ulf, bymand i Lund: jord, der ligger syd for Skt. Mortens gade i Vor Frue sogn, og den tredje gård, der ligger vest for Skt. Mortens port, som kaldes borgeled (dvs. købstadsled). Strange Jakobsen forpligter sig selv og sine arvinger over for Borkvard Ulf og hans arvinger til at fri og hjemle jorden fra enhvers tiltale og til evigt eje.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette nærwarindis breff see eller høre lasis . heelser jach Stronge Jepssøn radman j Malmøghe . kerlige meth guth . ♦

Jach kungør thet alle nærwarindis och kommeskulindis . ath jach weetherkennis meech sannelige ath haffwe affhænt . fran meech och mine arffwinge . och solt skellich man Borwor Wlff byman j Lund . thenne nærwarindis brefførere . een joord synden hooss sancti Mortens gadhe . j Lund . liggendis j Worfrue kirke magle sogn . then treedie[1] gardstadh wester fran sancti Mortens poort som kallis burlith[2] . meth grwnd . joord . rwm[3] . och meth all anner then forde joords teelhørelsse .[4] enkte wndertagheth . ee hwath thet hælst ær eller næffnis kan j breedhe och j længe . ♦

Hwilken joord jach rættelige[5] arffde . effter myn fræncke Agnes Tryelsse[6] . hwæs siel guth haffwe . teel eewerdelich æyghe æygheskullendis ♦

Ffor hwilken joord och æyghedom jach kennis meech sannelighe vpp ath haffwe borit penninge och fwlt wærth fore / aff forde Borkwor Wlff . alldelis teel min nøye ♦

Och thy binder jach meech stadelighe teel och mine arffwinge . forde Barkwor Wlff och hans arffwinge . then forde joord meth all annen teelhørelsse . badhe j breedhe och j længd som for skreeffweeth staar[7] teel ewerdelich æye . frij . himle . teel ath sta och for alle hinder eller teeltal som[8] pa forde joordh och æyedom meth naghen rætt pa talis kan aldelis orgrant ath gøre ♦

Teel ydermeere forwaring och sandhere[9] stadhfæstelsse ath thette forde køp scal stadhelickt och fast bliffwe . jach Strange Jeepssøn forde haffwer hængt mitt jnceigle meth wilie och withskap for thette[10] meett nardis opne breff . ♦

Och beedher jach theesse ærlige och skellighe men Jens Dæne burgemestere j Malmøghe . Niels Albrichssøn . Maghens Pawelssøn . Pawel Stænkelssøn . radmen. Manne Jeepssøn . Thomes Hanissøn . och Swerke Swerkessøn . bymen j then samme stath . ath thee hænge therris jnceigle hær meth fore . teel widnesbyrd . ♦

Giffweth ar effter guts byurd . tusende firehundrene . tiwe ar pa thet niende . monendaghen næst effter sancte trinitatis søndagh . ♦

1. treedie] der er rettet i e[3], Aa. 2. burlith] jf. glda. burghelith. 3. rwm] der er slettet et bogstav efter r, Aa. 4. teelhørelsse .] herefter slettet æ, Aa. 5. rættelige] herefter slettet aff, Aa. 7. staar] a[2] gennemstreget, Aa. 8. som] Herefter slettet so, A. 9. sandhere] herefter slettet forwaringh, Aa. 10. thette] herefter slettet mit.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.