1429. 23. maj.


Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette nærwærindis breff see eller høre lasis . heelser jach Stronge Iepssøn radman i Malmøghe . kerlige meth guth . ♦

Jach kungør thet alle nærdis och kommeskuldis . ath iach weetherkennis meech sannelige ath haffwe affhænt . fran meech och mine arffwinge . och solt skellich man Borwor Wlff byman i Lund . thenne nærdis brefførere . een ioord synden hooss sancti Mortens gadhe . i Lund . liggendis i Worfrue kirke magle sogn . then treedie gardstadh wester fran sancti Mortens poort som kallis burlith . meth grwnd . ioord . rwm . och meth all anner then forde ioords teelhørelsse . enkte[1] wndertagheth . ee hwath thet hælst ær eller næffnis kan i breedhe och i længe . hwilken ioord iach rættelige[2] arffde . effter myn fræncke Agnes Tryelssz . hwæs siel guth haffwe . teel eewerdelich æyghe æygheskullendis ffor hwilken ioord och æyghedom jach kennis meech sannelighe vpp ath haffwe borit penninge och fwlt wærth fore / aff forde Borkwor Wlff . alldelis teel min nøye ♦

Och thy binder iach meech stadelighe teel och mine arffwinge . forde Barkwor Wlff och hans arffwinge . then forde ioord meth all annen teelhørelsse . badhe i breedhe och i længd som forskreeffweeth star[3] teel ewerdelich æye . frii . himle . teel ath sta och for alle hinder eller teeltal som[4] pa forde ioordh och æyedom meth naghen rætt pa talis kan aldelis orgrant ath gøræ ♦

Teel ydermeere forwaring och sandhere [5] stadhfæstelsse ath thette forde køp scal stadhelickt och fast bliffwe . jach Strange Ieepssøn forde haffwer hængt mitt inceigle meth wilie och withskap for thette [6] meett nardis opne breff . ♦

Och beedher iach theesse ærlige och skellighe men Jens Dæne burgemestere i Malmøghe . Niels Albrichssøn . Maghens Pawelssøn . Pawel Stænkelssøn . radmen . Manne Ieepssøn . Thomes Hanissøn . och Swerke Swerkessøn . bymen i then samme stath . ath thee hænge therris inceigle hær meth fore . teel widnesbyrd .♦

Giffweth ar effter guts byurd . tusende firehundrene . tiwe ar pa thet niende . monendaghen næst effter sancte trinitatis søndagh .♦

1. enkte] foran enkte et slettet æ, Aa. 2. rættelige] herefter slettet aff, Aa. 3. star] staar med sletning af det sidste a, Aa. 4. som] herefter slettet so, Aa. 5. sandhere ] herefter slettet forearingh, Aa. 6. thette ] herefter slettet miter , Aa.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette nærværende brev eller hører det læse, hilser jeg Strange Jakobsen, rådmand i Malmø, kærligt med Gud.

Jeg kundgør alle nulevende og kommende, at jeg sandfærdigt vedkender mig at have afhændet fra mig og mine arvinger og solgt til den forstandige mand Borkvard Ulf, bymand i Lund, denne brevviser, en jord i den sydlige ende af Skt. Mortensgade i Lund, beliggende i Store Vor Frue kirkes sogn, det tredje grundstykke vest for Skt. Mortens port, som kaldes "gærdeåbningen", med grund, jord, rum og med al anden tilliggende, hvad det end er eller kan benævnes, til den førnævnte gård i længde og bredde, intet undtaget; hvilken jord jeg retmæssigt arvede efter min slægtning Agnes Troels', hvis sjæl Gud have, til at besidde i evig eje; for hvilken jord og ejendom jeg sandfærdigt erkender at have oppebåret penge og fuld værdi af førnævnte Borkvard Ulf til min fulde tilfredshed.

Og derfor forpligter jeg fast mig og mine arvinger til til punkt og prikke at hjemle og overlade førnævnte Borkvard Ulf og hans arvinger den førnævnte jord med al dens tilliggende både i bredden og i længden, som ovenfor beskrevet, til evig eje og til at friholde den for al hindring i udnyttelsen eller påkrav, som med nogen ret kan rejses på den førnævnte jord og ejendom.

Til yderligere sikring og sandere stadfæstelse af, at dette førnævnte køb skal forblive urokkeligt og fast, har jeg Strange Jakobsen af egen fri vilje og med fuld viden hængt mit segl ved dette mit nærværende åbne brev.

Og jeg beder disse ærlige og forstandige mænd Jens Dene, borgmester i Malmø, og Niels Albrechtsen, Mogens Poulsen og Poul Stenkilsen, rådmænd, og Manne Jakobsen, Thomas Hansen og Sverke Sverkesen, bymænd sammesteds, om også at vedhænge deres segl til vidnesbyrd.

Givet i år 1429 efter Guds fødsel, mandagen efter Trinitatis søndag.