1429. 28. maj.


Jens Lauersen og Henrik Blik, væbnere, tilskøder Otto Nielsen (Rosenkrantz) af Hevringholm det gods i Allelev på Djursland, som deres hustruer - Ingeborg Nielsdatter og hendes datter Kirstine Jakobsdatter - arvede efter Anders Esgersen. Udover godset i Allelev tilskøder de også et øde byggested i Fævejle og en eng i Grenåholme.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men som thettæ breff høræ eller seær / tha hielse wi Jens Lauersøn oc Hinric Blik wæbnere ewindeligh mæth guth / ♦

Oc kunnægøræ wi alle the nw ære oc kommæ scullæ ath wi witerkennæs oss mæth thettæ wort opne breff fult wærth oc penynghæ j woræ fullæ nøghæ wpp ath haffe boreth athennæ næruærende breffuiseræ en wælbørdighæ man Ottæ Nielsøn aff Hæffrinngholm for gotzæ j Lyungby soghæn j Aluløff ligendes

Huilkæ gotzæ som oss ær mæth rættæ arff wppo kommen mæth woræ kære husfrwer Jngyborgh Niels datter oc hennes datter Kirstinæ Jegobs datter oc huilke gotzæ thær the effter Anders Eysøn s døth ærffedhæ hues siel guth haffe / so som æræ thre gorthe j forscreffen Aluløff huilke thær nw vtj boor Ogy Mikelsøn Jæppe Fæuedæl oc Jessæ Jordon oc ydermeræ jet øthæ bøgghæ stæth j Fæuedæl[1] mæth syn tilligilzæ wppæ Fæuedæl[2] mark oc thær til en æng j Grinduholmæ[3] / ♦

Thessæ forscreffen gotzæ mæth alle theræ rættæ tilligilzæ som ær aghær æng skow fiskeuan wot oc thyuært rørinde oc wrørindæ enttæ wndentaghæt / then forscreffen Otte Nielsøn frij skødæ wi oc wpplathæ oc antuorthæ hanum effter sin wiliæ ath skikkæ the forscreffen gotzæ mæth all there tilligilzæ som the ære oss mæth rættæ wppæ kommen / ♦

Til binde wi oss oc woræ rættæ arffinghæ ath frij oc hiemlæ Otte Nielsøn eller hans sande arffinnghæ the forscreffen gotzæ mæth all theræ rættæ tilligilzæ for huar mans ræte til tale effter lands loff ♦

Til winnæs borth oc ydermeræ foruarilzæ tha haffe wi hengd jngcigel wore[4] for thettæ breff mæth andre gothæ mens jncigel so som ære hetherligh men oc wælbørdighæ herræ Hinric Knutsøn riddere Lyder Holk aff Steffringhæ Pathær Skram aff Mattrupp . Lassæ Tammissøn thær wæbner æræ ♦

Datum anno domini mo codo xxix sabbato infra[5] octavum corporis Christi /. ♦

1. Fæuedæl] Det øverste af d synes bortraderet, A. 4. jngcigel wore] Muligvis forkert ordfølge. 5. infra] in fra, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.