1429. 25. juni.


Hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud, ridder, mageskifter med kong Erik 7. af Pommern følgende gods i Ringsted herred: Skjoldenæs og en vandmølle, Lindebjerg, Højbjerg, to gårde i Tåstrup, en gård i Høed og otte gårde i Valsølille mod til gengæld at få følgende gods i Løve herred: Vedby og Krageskov, Gedeved og Stumpeskov, Nørager, Hesselbjerg og fem gårde i Herslev.

Tekst efter A. Lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

[Allæ som thettæ breff see aller høræ helsser jech Jøryen Rwth r]iddere ewiinnælegæ meth gwth ♦

Och thettæ wetherkiennes ath jech æfter miin kæ[ræ mothers och minæ brøthres och samfrenders raath hawer giort een mæcht] och skiftæ om gotz meth miin nathughe herre Eriic meth gutz nathæ koning j Danmark Swe[rige Norghæ Godes Wendes och hertugh j Pomeren . jnnen saa d]anæ mathæ som her after screwet stander tiil ewinnelice eyghe hauaskulendis

Fførst ath farde min nathughe [<herræ> scal hauæ aff migh] tiil righ[e]ns ny[ttæ och beho]ff Skioldenes och alt Skioldenes fang i Ringstethe herreth liggendæ Næs oc Næs fang een watn[molle h]os Skioldenes liggendæ / Lindebierg oc Liindebierg fang / Høghebierg oc Høghebiergs fang / too garthæ ii Tosthorp j Jørstorpe sogn ther bothe skylde een tynne smør / ♦ een garth i Høthwith ther skylder thry pund corn / oc ottæ garthe j Walsiølillæ ther nw skyldær[1] smør oc corn fore half fæmtendæ pund corn meth alle thessæ gotzes tiilliggilssæ sosom ær agher och ængh scow fiskyewæn wot oc thywrth som ther tiil hører æynctæ vnnen taghet ee huath thet hælst hether æller næfnæs kan / ♦

Ffore huilke samme forscrefnæ gotz scal jech forde Jørien Rwth aff farde min nathughe herres ok righens gozs tiil geengiald oc wetherlæggælssæ j geen hawæ thessæ her æfterscrefnæ gotz ji Loweherreth liiggende ♦ sosom ær Wethby och alt Wethby fang meth een scow som calles Cragheskow ♦ een øthæ mark som calles Gethewith och Gethewits fang meth Stompæskow ther tiil ligginde ♦ Norreagre ok Nørreagre fang j Sæbysogn ♦ Hæslebiergh och Heslæbiergs fang j Retherslewæsogn / ♦ oc fæm garthæ j Hærsleff j Fynnerorps sogh<n> ii huilke garthæ nw j boo Jepp Pawelssøn oc giwer fire pund corn Pæther Awessøn oc giwer tu pund corn too skiepper minne Jepp Awessøn oc giwer fire pund corn fire skiepper minne Awæ oc giwer tu pund corn too skiepper minne oc Svndweth ther giwer tu pund corn meth alle thessæ nw forscrefnæ gotzes tiilliggilssæ saa som ær agher och æng scow och fiskewan wot och thywrt som ther tiil hører æynctæ wnnæn taghet ee huath thet helst hether æller næfnes kaan ♦

Och thennæ sammæ forsawdæ mæcth oc skiftæ tiilbiinder jecch mich och minæ arwingæ at frii oc hemlæ forde min nathughæ herræ och hans æfterkommere som ære koniinge æller crvnens forswar j Danmark tiil ewinnelighe eyghe fore huers mantz tiil talæ som ræt welæ søghæ æffter lans lowg j nogre mathæ ♦

Tiil thees withnesbyrth oc mere stathfestilssæ hawer jek mit ingciglæ meth miin kiære mothers oc minæ brøthres oc samfrenders sosom ære her Jeip Lwngæ riddere Jes Rwth Wilhelm Rwth Beiend Biillæ Jes Thorbernssøn Albrecht Henniigssøn Pæter Griis oc Clæmend Griis aff wapn ffore thettæ breff hægnd ♦

Giwet annen dagh næst æfter sancti Johannis baptiste dagh ther om mitsommer kommer / aar æfter wors herre Jhesu Christi byrdh thusendæ firehvndrethæ tyvæ och ponæ thet nyendæ ♦

1. skyldær] r tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.