1429. 8. september.


Niels Thomsen af Ødis og hustru Else Lavesdatter skænker en sjælegave bestående af to otting jord på Oksbøl og Fredsted Mark til Vor Frue kirke i Haderslev. Til gengæld skal de for livstid afgiftsfrit have brugsretten til trekvart otting jord i Ødis Mark tilhørende Vor Frue kirke. Efter deres død skal deres arvinger have brugsretten mod en årlig afgift på en ørtug korn. Indtil Vor Frue kirke lovligt får jorden i Fredsted i fri besiddelse, skal Niels Thomsen og hans arvinger hvert år give kirken en ørtug rug.

Tekst efter A.

Tekst

Jæch Niels Tamessøn af Ødhys och Elseue Leuesdatter min husfrw wj hielse och kungøre thet allæ men thenne scrift see elder høre læse ath wj widher kenne oss wore erwinge ath wj haue meth endracht j wor walmod fore wores och fore wore foreldre sieles salicheyt vnt och giueth tel Wor Frwe kyrke bygninge j Hatherslef all wor eghendom och retticheyd som ere tofte och markjordh tho atinge jordhe a Owsbyll och Frisstedhe mark meth all there tel behøringe sum er agger eng fyskwan fægang skow och mark wot och thiwert rørinde och . wrørinde encte vndentaghen tel ewinnelich eghe ♦

Item jæch Niels Tamessøn och Elseue Lawesdatter forscreffne skule haue och brwga en fierdhædell minne en een atinge jordhe liggende a Ødhis mark ther forscreffne Wor Frwe kyrke tel hør j wore daghe vden skyll och rente och wore erwinge elder børn[1] then same atinge næste were ath brwge hwert aar fore en ørtich korn efter wor dødh ♦[A]

Item iech[2] Nis Thomessøn forscreffne och mine erwinge skule giue hwert aar tel Wor Frwe kyrke en ørtich rwch swo lenge tel hon fonger lowlich eghendom och fryhed a the forscreffne two atinge jordh a Frystesmark och tha skal bedhes for mich myn hufrw[3] och myn born ♦

Datum anno domini m cdo xxoixo[4] nativitatis beate Marie virginis gloriose meo sub sigillo cum sigillo Nicholai Feggessøn

1. erwinge elder børn] vist: børn elder erwinge. 2. iech] h rettet fra ß, A. 3. hufrw] Eller hustw; rettet i ordet, A. 4. xxoixo] Herefter muligvis glemt die.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.