1429. 22. september.


Henrik Eriksen (Rosenkrantz), væbner, lejer gods i Sahls sogn, Ginding herred, af Ribe domkapitel.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre helser jegh Henrik Erikssøn awabn ewynneligh meth wor herræ ♦ och kwngør thet allæ men swo wæl the nw æræ som komme sculæ ath jek hawer til leyæ taghet aff hetherlighe men her Jwer Thorthssøn ærkidieghn j Ribæ och alt capitel i thet samæ steth . alt there gotz . som the hawæ liggendes j Salæ soghn j Gedynghæreth meth allæ fornefnde gotzes tilliggelsæ ager och ængh wot och thyr scow och fisch wadn rørendæ och vrørendæ enktæ vndtaghet meth eet øthæ myllæsteth j thet samæ soghn meth thessæ wilkoræ som her æffter staa / ♦ ath jek schal giwæ fornefnd capitell j Ribæ hwert aar .xviij. øræ korn rethelighe ath vdæ j Ribæ jnnen mytfast . een mark row /. een mark bywgh och two øræ hafræ . meth swo dant mool som j Ribæ moles . eller sex tynner smør ynnen war Frwæ dagh nativitatis . ther market ær got nyt smør meth fult wecht / och ey ydermere ath tøffre them there schyll / men scheer thet swo ath fornefnd smør ikkæ betales ynnen war Frwæ dagh som forscrewet staar / tha schal jek giwæ them rethelighæ j Ribæ jnnen mytfaste xviij øre korn j swo dant korn som forscrewet staar ♦

Item schal jek holdæ fornefnd gotz j gothæ madæ och beschermet ligerwiis som thet ware myt eyet swo længæ jek thet j wære hawer och wornethen ey j noger madæ ath forvrættæ eller bescattæ ywer there rættæ schyl ♦

Och naar fornefndæ capitell wil mek fornefnd gotz ey længer vnnæ tha sculæ the ware mek ath eet halfft aar ath tilfornæ / eller ok lyster mek[1] fornefndæ gotz ey længer ath hawæ tha schal jek athware them eet halfft aar ogh ath tilfornæ och tha schal fornefnd gotz meth allæ synæ tilleggelsæ frit igen kommæ til capitel vden all genseyels eller noger længer tøffryngæ och schal jek och mynæ wenere thes ydermere wære fornefnd capitell til thienest och wiliæ / ath the hawæ wend mek til[2] swo dant winschab ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium videlicet domini Eric Nielssøn militis Cresterni Fazæ et Magni Piig s presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxixo die sanctorum martirum Mauricii et sociorum ejus etcetera ♦

1. mek] Tilføjet over linjen, A. 2. til] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.