1429..


Biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde lejer for livstid til Henrik Brostrup hovedgården i Toksværd og en mølle sammesteds, tillige med bispetienden af Toksværd sogn mod en leje på 20 pund korn. Efter Henrik Brostrups død skal hans enke beholde godset, sålænge hun er ugift.

Tekst efter reg.

Tekst

Bischop Jenssis breff, j Roskilde, att hand haffuer j leye ladett Hendrich Brostrup noggitt godtz j Thogsuere, som er hoffuitgaarden j Tocksuere och en mølle ther samestedtz, och med bischopsthienden aff same sogen, j hans liffsthiid, och schulle giffue ther aff xx. pundt kornn, och hans hussfrue effther hans død beholde, saa lenge hun er wgifft ♦

Datum 1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.