1429. Hads herredsting


Et tingsvidne af Hads herredsting om, at ingen anden end biskoppen af Århus har lod eller del i Odder mark.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamente thingsuinde aff Hatzherrittz ting om Odder marck, att ingend haffde der lod eller dell vdj vdin bischop aff Aars, ♦

Anno 1429. ♦

b):

Et pergamendtz tingsuinde aff Hatzherritzting om Odder marck, at ingen haffuer schouff paa samme marck vden hand haffuer jord och schouff for hans agger ende ♦

1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.