1429..


Lars Siggesen pantsætter sin gård i Flakkebjerg med en årlig afgift på fire pund korn til Palle Jensen for 40 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauritz Siggessenn , waar Palne Jennssøn 40 ℳ skyldig, huorfor hand pandtsatte hannem sin gaardt vdj Flackebergh, som skylder aarligenn 4 pund kornn ♦

1429, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.