1429..


Gerhard Esbernsen af Vollerslev sælger sin gård i Gimlinge til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Gert Esbernssenn aff Wallersløff, oplader affhender och schiøder closter ald sin rettighedt i sinn gaardt i Gimlinge, som Saxe iboer, och hannem tilfaldt epter sinn moder, och kiender sig fyllist ther fore att haffue oppeboridt, ♦

1429 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.