1430. 14. februar.


Jeppe Hegedal af Kjellerup pantsætter gods til sin hustru Gese Hamendorpsdatter.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeff see æller høræ læsæ helsnær iegh Iæppæ Heggidall aff Kelropp ewindeligh meth gwth ♦

Och kwngørær iegh thet allæ mæn swo wel thee ther nw ære som kommæ skwlæ ath iegh wetherkennæs megh meth thettæ mit opnæ breeff skildwgh ath wæræ aff rææt witherlighæ giææld thænnæ breefførær Gesæ Hamædrops doter myn kære husfrwgh førtywæ libskæ mark och hundrædæ libskæ mark landgængs mønt silff penningæ som nw ære gæwæ och gengæ / fore hwilkæ som penningæ iegh for Ieppæ Heggidall panter och til pant setter thæn for Gesæ i hennæ daghæ ath hawæ een myn gaardh meth sinæ til liggælsæ liggændæs i Gerloffheret i Gerloff sogn / hwilkæn gaardh som hedær Winbærlwnd som Iesse Swæningssøn nw innæn boor och giffær hwært aar ii øræ koorn och een halff tønnæ smør til skyld aff for gaardh och swo megeth gootz som iegh hawer i Spintropp bøy i Halheret liggændæs meth theræs til hørælsæ som ær een gaardh i for Spintropp som Cristern Pibær nw innæn boor wæsten bækkæn och giffher ii øræ koorn och een halff tønnæ smør och enn gaardh som Ieppæ Skaningh i boor nordhæn næst with kirkægaardhæn som giffher ii øræ koorn och i solidum grot och een gaardh liggændæs østæn gadæn som Laghæ nw i boor som giffher ii øræ koorn och ii solidos grot / och een gaardh østæn gadæn sønnæn næst for Laghæ[1] som heder Nissæ Iænssøn Lundman ther giffhær ii øræ koorn och ii solidos grot och een gaardh som Cristiærn Biergh nw i boor ther giffær i øræ koorn och vi grot / ♦

Thessæ for gaardhæ och gootz thøm pant setter iegh och for Gesæ meth for Winberlund meth allæ och hwær besønnerligæ the for gootz och gootzæs til liggælsæ som ær ager . ængh . skoff . fiskwatn . waat och thywrt . rørændæ och wrørændæ æntæ vnnæn taget . meth swo mangæ hwsæ som ther staar østæn mit ledh i Kelropp och thet storæ lofft meth thæn kellær ther vnnær thet samæ mit lofft ær och i hennæ daghæ ath hawæ i pant fore for som penningæ som fore stander skrewet

Och til binder iegh megh och mynæ arwingæ ath fry thæn for Gesæ thee for gaardhæ . gootz . hws . ioordh . meth allæ theræs til hørælsæ fore hwær mantz til talæ . meth swo dan wilkoor ath thæn for Gesæ skall æy affhendæ thee for gootz til nogæn man wdæn til mynæ bøørn om the hennæ owerlewæ ♦

Til thes bædhræ forwarelsæ ath swo skall holdes i allæ madæ som fore stander skrewet tha henger iegh mit insigæl fore thettæ breeff meth andræ godhæ mæntz insigælæ som ær her Hænings aff Skærnæ riddær her Pether Lywngs præst . Michel Krwsæs aff Baligh . Pether Heggidalls myn kære søn och Niels Ieipssøns af Dyærby myn søster søn ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo decimo ipso die Valentini martiris gloriosi.

1. Laghæ] Herefter mangler tilsyneladende angivelse af gård og stednavn.

Oversættelse

Jeg Jeppe Hegedal af Kjellerup hilser alle mænd, der ser eller hører dette brev læse, evindelig med Gud.

Og jeg bekendtgør for alle mænd, så vel nuværende som kommende, at jeg med dette mit åbne brev vedkender mig at være denne brevfører, min kære hustru Gese Hamendorpsdatter, skyldig af ret og vitterlig gæld for 140 lybske mark i gæve og gængse sølvpenge, som gælder landet over. For denne sum penge pantsætter jeg førnævnte Jeppe Hegedal følgende til førnævnte Gese for resten af hendes dage: en af mine gårde med tilliggender i Gjerlev herred i Gjerlev sogn, som hedder Vindbylund, og som Jes Svenningsen nu bebor med en årlig afgift på to øre korn og en halv tønde smør; derpå så meget gods, som jeg har i Spentrup by i Hald herred[A] med det, der hører til, dvs. en gård i førnævnte Spentrup, beliggende vest for bækken, hvilken gård Kristian Peber nu bebor, med en afgift på to øre korn og en halv tønde smør, en gård, som Jeppe Skåning bebor mod nord nærmest ved kirkegården, hvilken gård giver to øre korn og en ørtug grot, en gård, som ligger øst for gaden, hvilken gård Lave bebor, og som giver to øre korn og to ørtug grot, en gård øst for gaden og umiddelbart syd for førnævnte Laves gård, hvilken gård bebos af Nis Jensen, hvilken gård giver to øre korn og to ørtug grot og til sidst en gård, som Kristian Berg nu bor i, hvilken gård giver en øre korn og 6 grot.

Disse førnævnte gårde og dette førnævnte gods pantsætter jeg også førnævnte Gese med førnævnte Vindbylund og med alt det førnævnte gods og førnævnte gods' tilliggender, ager, eng, skov, fiskevand, vådt og tørt, løsøre og fast ejendom, intet undtaget, med så mange huse, som står øst ved min side i Kjellerup og det store loft med kælderen derunder; dette sætter jeg hende også i pant for hendes livstid for den førnævnte sum penge, som førskrevet står.

Og jeg binder mig og mine arvinger at holde førnævnte Gese fri for en hver mands tiltale på førnævnte gårde, gods, hus, jord med alt, hvad der hører hertil, med det vilkår, at førnævnte Gese ikke skal afhænde førnævnte gods til nogen mand undtagen til mine børn, hvis de overlever hende.

Til bedre sikring af, at dette skal overholdes på en hver måde, som førskrevet står, da hænger jeg mit segl for dette brev sammen med andre gode mænds segl, nemlig hr. Henning af Skjerns, ridder, hr. Peder Lyngs, præst, Mikkel Kruse af Balles, min kære søn Peder Hegedals og Niels Jepsen af Dyrbys, min søsters søn.

Givet i det herrens år 1430 på selve martyren Valentins dag.

A. Senere Nørhald herred.