1430. 8. marts. Ellinge


Erik Helgesen Nebbe pantsætter sine tre gårde i Rebbelberga (Bjäre härad) til Klaus Nielsen (Sparre) for en gæld på 30 lødige mark.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thetta breff see ællæ høra læsith helsær jak Eric Hælyæssøn som kallæzs Næbbe j Raunzsø kærleghæ meth gudh ♦

Thet skal allæ men vederlikt varæ nærdes ok komma skulendes at jak væthær kænner mik meth thetta mith vpna breff skẅldw at vare thennæ nærdes brefførære Clauus Nielssøn xxx lødhwmark gewa penige ok gengæ som een godh man maa gøræ then annen folt meth ok j gen betalæ skulendes om meth fasto søndaw næst kommendes ær / ♦

Ok om swo ær thet mik tho vansker at betale the forde xxx lødhwmark tho til pant sætter jak hanum mit goz liggindes j Byæræherret som æræ iij gardhæ meth ij fæstær j Reblebyærghæ bẅ j hvilkin en howith gardh som nw j boor Jep Velekinssøn ok giwer j tønne smør til landgilde ok aff the ij gardhe ther næst liggyæ gifzs[1] aff hwar therræ ij skæppæ smør til landgilde meth allæ therræs tilliggilssæ skow mark ok fisske vadn[2] woth ok thyrth in til alle firæ markæ skæl ee hwat naffn thet hælst naffnæs kan inte vndan tagith fri aff at sæthyæ ok vtj arlikt landgilde skat thæyæ ok thyænistæ vp at bæræ ok inte <aff> slasz j howith penige

Ok løznigga daw skal altith vare om then forde methfasto søndaw ♦

Ok nar thet forde goz skal j gen løsæsz tho skal ingin anner man mektuær vare thet j gen at løsæ vdhan jak sælwer meth minæ eynæ penige som tho gewe ok gængæ æra ♦ Ok thet aarz landgilde skal følyæ howith penige

Item om swo ær thet jak skal thet forde goz affhende tho skal thenne forde Clauus Nielssøn for sinæ penige næst vare ok ingin annen ♦

Til bindir jak mik ok minæ arwinga forde Clauus Nielssøn ok hans arwinga thet forde goz at fri for eet pant for hwar manz til taal / til thæz dax theth varthæ hanum ællæ hans arwinga lofflegha aff løst aff mik ællæ mina arwinga ♦

Til meræ visso ok starre forwaring hænger jak mit incigle for thetta nærdes breff meth andræ godhæ menz incigle swosom ær Jens Stigssøn j Næs Niels Jepssøn j Skarholtha lanzdommere j Skane ok Pæther Brun sognæ præst j Saxilthorp ♦

Scriptum Ellinge anno domini mo cdo xxxo feria quarta quatuor temporum in quadragesima etcetera ♦

1. gifzs] s skrevet som langt s, A. 2. vadn] d ændret fra n, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.