1430. 3. april.


Niels Pedersen i Svingelbjerg skøder Malte Nielsen i Gundersted alt sit gods i Blære sogn (Års herred).

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Malty Nielssens atkom paa thet gotz[1] y[2] Blere som hand køffte aff Nis Perssen i Suing[el]b[e]rgh ♦

Datum mcdxxx secunda feria post dominicam [passion]is domini ♦

b):

Ett gamelltt skøde som alle ssegellen er fra som Niels Pedersenn j Suingelberg haffuer schøtt Malte Nielssen j Gundested altt sitt guodz j Bleer sogen bygtt och vbygtt mett mere guodtz som same skiøde indholder

Anno 1430[3]

1. gotz] Tilføjet over linjen, reg. A. 2. y] Herefter gotz, reg. A, slettet af udgiver. 3. Anno 1430] Datum 1430, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.