1430. 4. april.


Else Pedersdatter (Due (Glob)) skøder Dueholm Kloster en gård i Sønder Dråby mod, at klostret overlader hende jord, hvorpå hun kan opføre et hus, og giver hende græsning og hø til seks køer samt brændsel og gravsted i klostret efter hendes død; huset skal efter hendes død tilfalde klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høra hælser iegh Ælsæ Pethersdatter ewindeligh meth guth och kwndgiøræ iegh alle for hwem thette breff hendær at komme at iegh kiendes megh meth mynæ wænners raad oc fuldbordh at hawe skøth och giwet til ewindeligh eyæ sancti Johannis kloster i Dwholm i Morsø een[2] myn gard i Syndherdroby then Pether Nielssøn [3] nw paa boor och giwer to pund korn til affgifft och to til holz korn høns och gaaz och daffzgærningh meth alle forde gardz til leggelsæ ager ængh firæ wegnæ til marckmood enthet wntagit for myn siels bestæ och fordeel och maagh ther priær och brøther i thet forde kloster hawe wnth megh i mynæ dage so som ær grees oc fægangh til sex kiør ængh so myget som ottæ laas høø kan slaes appa hwart aar och ildbrandh pa klosters hedæ til myt behoff och myn leyersteth i[4] thet samme kloster fyrst iegh afgaar och hwadsom iegh bygger pa then iord ther priær hawer wnth megh til myn behoff thet skal frij bliwe til forde kloster æffter myn død ♦

Forthy tilbindær iegh megh och mynæ arwingher at frij forde kloster then forde gard for alle mæntz til tale hwo the helst ære / ♦

Til wyndesbyrd hænger myt incegel for thette breff meth myn kiære brothers Magni Petherssøns Magni Magnessøns och Pether Magnessøns aff waben ♦

Giwet aar æffter wor herræs aar mcd trecesimo in die sancti Ambrosii episcopi et confessoris ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. i] Herefter slettet si, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.