1430. 23. april. København


Lars Pedersen Smed, bymand i Trelleborg, skøder med sin hustru Katrine Andersdatters samtykke en grund i Nørregade i Skt. Peders sogn i København med al den ret, som han selv og hans hustru har i den, til Jens Mogensen kaldet den Unge, bymand sammesteds.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre læse helsær jæc Lasse Petherssøn Smit [byman][1] j Thrælæburgh ewinnelige meth gudh ♦

Vil jæc kungøre alle nærdis oc kommendis mik meth myn fri godhe velie / oc m[yn] kære husfrwes samthycke vp athaue ladet / salth / oc skøt til ewinnelige eyghe haue schulendis en beskedhen man Jenis Mawnssøn kallet then vnge byman i Køpendhafn al myn rætighet oc myn kære husfrws Katherinæ Andersse dater rætte fætherne / mødherne oc mæthegawe j jordh oc grwnd meth all sin længe oc bredhe som han forde Jenis nw vppa bor liggendis j Narregade j Køpendhafn j sancti Petherssogn vesten strædit j mellum Anders Clemetssøn vppa syndre sidhe / oc Jenis Anderssøn Sudere vppa then narre sidhe / oc om vel meth alle vpne breff oc beuisningher ther myn hussfrwes fadher Anders Nielssøn Cleynesmit forthum byman i Køpendhafn vppa forde gardh / jordh / oc grwnd / hauer / meth alle the breff oc bewisningher ther oc jæc hauer vppa forde gardh jordh oc grwndh engen bewisning vndan taghen nw næruæærendis oc her effter wppa finneschulendis ♦

Framdelis tilbinder jæc mik oc myne arwinge then forde Jenis Mawnssøn oc hans arwinge then forde gardh / jordh / oc grwnd meth all sin tilliggelse ængen vndan taghen at fri / hemle / til atsta for huars mans til tall eller hinder meth lands logh / ♦

Oc wore thet swo ath forde gardh / jordh / oc grwnd eller nogher tilligelse forde jordhs / then forde Jenis Mawnssøn eller hans arwinge affginghe meth lands log for myn eller myne arwinge hemel schuld thet gudh forbydhe tha tilbinder jæc mik oc myne arwinge then forde Jenis Mawnssøn oc hans arwinge skatheløst athalde jnnen eth ar ther næst effter forwdan nogher gensighilse / hielpe radhe eller ydermer fordræt ♦

Item vether kænner jæc mik oc myne arwinge fulth oc alth vp athaue bareth for forde gardh / jordh oc grwnd swo at jæc later mik oc myne arwinge aldelis meth nøghe / oc forde Jenis Mawnssøn oc hanis arwinge qwit oc løss oc orsaghe meth thette mit wpne breff / ♦

Til en større forwaring oc folkommelse alle thesse forne stycke tha hauer jæc meth velie oc witschap ladet hænge mit forde Lasse Smitz jncigle for thette breff / oc bethendis godhe mæns jncigle til vithnisbyrdh / swo som Anders Laurenssøn burghemester j Køpendhafn Pether Clemetssøn byfoghet / Jon Wat / Hanis Wat / Niels Ingwarssøn radhmen j Køpendhafn oc Bertel Jæcøbsøn fiærthings man j then samme stædh huilket ær gewit oc screuit j Køpendhafn effter wor herris føthelsis ar mcd aar vppa thet xxxa ar neste søndagh effter posche ther kallis dominica quasi modo geniti infantes ♦

1. [byman]] Lakune i A, byman Gammeldanske Diplomer, borgher Københavns Dipl. anf. st.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.