1430. 26. april. Lollands landsting


Tingsvidne af Lollands landsting om, at hr. Henrik Kabel og Henrik Staverskov (Gøye (til Kærstrup)) på Mogens (Akselsen) Gøyes vegne har indløst pantesummen på Krenkerup med tilliggende, at de er blevet indført i Krenkerup, og at pengene først blev deponeret i Landet kirke, men senere ført til Maribo.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn wiidne aff Llalandsfar landsting att her Henrick Kabbell oc Henrick Staffuer skou paa Mogens Gøyes wegnne opbød di penninge som Krennckerup oc dett gods der till ligge stode i pannt for / oc de bleffue indførd y Krenckerup oc pendinge indmellte y Land kiercke oc sidenn førd thill Marrebo / ♦

Datum onsdag nest for sancte Wolborrig dag / m cd xxx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.