1430. 24. juni. København


Evert (Johansen) Moltke (til Bavelse) skøder sin morbror Mogens (Akselsen) Gøye det halve af Krenkerupgård med al dens tilliggende, som han sammen med sin broder, Matthias (Johansen) Moltke, købte af Jens Jensen (kaldet Olufsen (Godov)) af Hessel og dennes hustru, Mette, der arvede Krenkerup efter sin første mand, hr. Oluf Akselsen Gøye.

Sammen med godset overdrager han Mogens Gøye et tilgodehavende hos dennes afdøde broder, hr. Oluf Akselsen Gøye, på tre pund korn, som han har efter sin mormor.

Tekst efter A.

Tekst

[.....th]ry pund korn til jngield[a] som myn mothers mother hafde aff [.....tillige]lssæ enkte vnden taghet / ♦

Oc wetherkenner jek mek oc myn[e ..... ha]fue boredh aff forneffnde Magnus Gøye fult wærdh vtj pen[ninge .....] fore thenne forscreffne halfue Krenkorpe gordh oc fore alle t[.....] liggæ eller neffnes kunne / ♦

Thy tilbinder jek mek oc mynæ [.....] hemblæ forneffnde Magnus Gøye oc hans arfuinge til ewærthel[igh .....] gordh mæth all sin tilligelssæ suasum ær møllæ . apelde gordh . [..... en]kte vnden taghet / oc ther till . alle thessæ andræ forscreffne gordh[e .....] ther herre Mathias Moltke oc jek wy køpte aff Jess Olafsøn [.....] screuet ♦

Item ware thet swa at forscreffne halfue Krenkorpe gor[dh ..... a]ff theres tilligelsse fornefnde Magnus Gøye eller hans ar[fuinge .....] hemæl sculd / tha tilbinder iek mek oc mynæ arfuinge [.....] all then witerlich skadhe huilken som hanom eller hans a[rfuinge .....] hinder hielpæ rædhe eller arghe liist . oc vtin noker len[ger tøfring .....] ♦

[.....] særdelæs tilbinder jek mek oc mynæ arfuingæ mæth thet[tæ ..... ]tæ at holde til ewærtheligh tiidh jnnen godhe tro vtin [.....] ♦

[.....] sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum videlicet d[omini .....]ssøn . Jwani Foss . Nicolai Laurenssøn . Henrici Gøye de Kæt[helstorp ..... es]t appensum / ♦

Datum Haffnis anno domini millesimo quadr[ingentesimo ..... sanc]ti Johannis baptiste ♦

a. jngield] Se arveskiftet mellem fru Karen, enke efter Aksel Mogensen Gøye, og hendes børn, DD 1411. 27. mar., nr. 14110327003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.