[Omkring 1430?]. 10. juli.


Dekanen og kapitlet i København får pant i halvdelen af et stenhus sammesteds, i hvilket Egbert Kræmmer bor, for en gæld på 12 engelske nobler. Det specificeres, at vægten af de 12 guldnobler er 5 3/4 lod efter kølnsk vægt. Kapitlet skal oppebære en årlig ydelse på seks gode skilling grot af huset, hvoraf de tre skal betales til mikkelsdag og de andre tre til påske, uden modregning i pantesummen.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle, som thette breff see eller høre læsis, helser jeg [.....][1] Jenssøn [.....][2] ewinnelighe meth gwth. ♦

Kungøre alle men nerwerende ok kommende, megh skyldigh at ware hetherlighe herre dæghen oc alt capittel i Køpmanhaffn toolff engelske nobilæ gothe aff gwl, hwilke tilsamen alle weyghe sex lood kolnesk weght, eet quintin mynne, for hwilke nobilæ jech pantsætther forneffnde capittel halft myt steenhws i Køpmanhaffn, hwilketh Egbrecht Kremmer i boor, met swodane wilkor, at forneffnde capittel schal hwert aar opbære vi. gothe skilling grot aff forneffnde stenhwss, thre om Mikelmysse oc thre om paschen, swo lenge forneffnde nobilæ worthe fwllelighe bethalethe i gwl oc [.....][3] som fore stander screffuet sancti Martens [.....][4] tilbinder ieg migh oc myne arffuinge met thette [.....][5] pant [.....][6] fore alle mens hindher [.....][7] fore myne [.....][8] skyld, so lenge til [.....][9] løøst, som fore stander screffuit. ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis [.....][10] virorum, videlicet Petri Michaelis et Nicolai Jwde, consulum Haffnensium, presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini m[.....][11] sancti Kanuti regis et martiris. ♦

1. [.....]] Der er her markeret en kort lakune, Aa. 2. [.....]] Der er her markeret en kort lakune, Aa. 3. [.....]] Der er her markeret en lakune af ca. en halv linjes længde, Aa. 4. [.....]] Der er her markeret en længere lakune, Aa. 5. [.....]] Der er her markeret en længere lakune, Aa. 6. [.....]] Der er her markeret en kort lakune, Aa. 7. [.....]] Der er her markeret en længere lakune, Aa. 8. [.....]] Der er her markeret en længere lakune, Aa. 9. [.....]] Der er her markeret en lakune af ca. en halv linjes længde, Aa. 10. [.....]] Der er her markeret en kort lakune, Aa. 11. m[.....]] Der er her markeret en kort lakune, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.