1430. 29. juli. Århus


Oluf Pedersen, domprovst i Skt. Clemens kirke i Århus, udsteder et gavebrev på egne og sin afdøde søster Ingerd Pedersdatters vegne til oprettelse af et alter til en daglig sangmesse for Jomfru Maria i førnævnte kirke.

Tekst efter A.

Tekst

Alle meen thette breff see æller horæ læsæ helsnær jach Olaff Petherssøn domprowest i sancti Clementis kirki i Aruss ewinnelich meth guth ♦

Oc kungorer jach alle meen swo wel the nw ære som komme schule meth thette mit opnæ breff at jach oc myn kære søster Jngierdh Pethersdatter hwes siell guth haffwe meth wore arffwinghe wener / oc frendhers radh wiliæ oc[1] fulbordh / styffthe oc fundereth haue aff wort fætherness gotzs som guth hauer oss wnt eet alter i forne sancti Clementis domkirky i Aruss i wor fruwe hether visitacionis fore wore oc wore forælders oc alle cristnæ sielæ hielp oc trost meth en daghligh ewich sunghen messe aff wor fruuæ . ♦

Framdelis til ythermere forde alter oc messes forwarelse oc bestandelse oc gotzess beskermelse oc ey i nogher mathe at wforrettes schal . hauer jach meth fulkomen hwgh oc wiliæ oc forde arffwinghe oc frendhers samdrectelich radh befalet oc befaler wnner oc giuer til ewigh tiidh hoghebornæ edelæ werdighe forstæ oc herræ herræ Erick meth guths nadhe Danmarkes Swerges Norges Wendiskes oc Gothes koning oc hertugh i Pomeren full macht hanum oc hans æffterkomme at forlænæ forne alter oc[2] gotzs oc presentere til domprowesten i Aruss en hetherlich personæ æffter hans nadhe oc wiliæ æffter min døth oc herræ Pether Olafsøn s døth som forne herræ koningh Erick es capellan ær som jach oc myn soster thet wnt oc forlænt haffwæ oc nw loghligh i wære hauer ♦

Oc at forde messe matte bliue til ewigh tiidh meth forde ædhelæ herræ kungh Erikes hielp wore fruuæ til loff hannum oc hans æfftherkomme til hether oc siælsens thorff oc alle rætte cristnæ siælæ ewinnelich til trost / befaler jach myn alzonadigiste herre koningh Ericke i alle mathe som fore screuet standher ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium et nobilium virorum . dominorum Erici Laurencii archidiaconi ecclesie Arusiensis . Marqwardi Skernow canonici ibidem necnon Andree Swenonis presbiteri presentibus est appenssum ♦

Datum anno domini mcdxxx ipso die beati Olavi regis et martiris ♦

1. oc] Tilføjet over linjen, A. 2. oc] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.