1430. 22. august.


Torben Esgesen (Udsen) af Rimsø har solgt og skødet gods i Djurs Nørre herred, bl.a. sin gård Tolstrup i Rimsø sogn, til Jens Ovesen (Kås), kaldt Lange Jens, af Gravlev.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se æller høre helsær jæch Therbern Æsgissøn aff Rymsøø ewindeligæ mæth gudh ♦

Alle men skal thet witerlicht ware nærwærendes oc komeskolendes ath jech witerkænnæs mich mæth thettæ myt opnæ breff at haue sold oc skiøt en wælboren man Jessæ Owisøn som Langæ Jenss kalles aff Groæløt all min ret j Sters bool j skowæn som æy ær nw agher jordh ♦

Item hauer jech sold oc skiøt forde Langæ en min gardh Tholstrop hedendes j Rymsø soghen liggendes j Nørrehæret Dyrs huilken j boor Nissæ Bywg oc skylder eth pund korn mæth allæ sine rentæ mæth all thæn gardh oc gotzæs tilliggælsæ swa som ær agher æng skow fiskæwatn ffægang wot oc thywrt rørendes oc vrørendes æncteth vnden taghæt ♦

Item binder jæch mic til oc myne arfwingæ at frij oc frælsæ forde Langæ Jenss æller hans afwingæ then forde skow oc gardh oc gotz fore hwars mans tiltalen til ewinnæligæ eyæ skolendes

Oc kænnes jech mic fææ oc fult wærdh op at haue boret æfter alle myne nøyæ oc wilyæ fore then forde skow oc gardhs tilligelse ♦

Oc kænnes jech mic ængen ydermere ræt at haue j then forde skow oc gardh oc gotz som fore scriuet stander ♦

Thil een ydermere forwaringæ oc størræ wissæ ær myt jngcilæ hængdh fore thætte breff mæth andre gothæ mæns jngcilæ swa som ære herræ Marqwart Skærnow canyk j Aars Owæ Owæssøn aff Ommestorp Therkel Tokkæ Pæther Michælsøn oc Clawes Scriueres hængde fore thætte breff ♦

Giueth oc scriueth æffter wors herres fothilsis aar mcdxxx then tiisdagh næst æfter wor frwæ dagh assumpcionis[1]

1. assumpcionis] Under plicaen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.