1430. 28. september. Skullerup


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Cecilie (Tygesdatter Impe), enke efter Niels Jakobsen Bille, og hendes søn Oluf Bille på rettertinget skødede deres gods i Borup og Tingtved i Merløse herred til hr. Sten Basse, ridder.

Tekst efter A. Lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

Erik mæth guths nathæ Dan[mark]s Sweriges Norges Wendes ok Gotes koning ok hertigh j Pomeren helser alle mæn thættæ wart breff see ællær hø[re læse]s kærlighe mæth guth ♦

Thet sculli withæ at ar æffter guths byrth mcdxxx sancti Michels archangeli afften ware ski[cket]he for wart rætterthing j nærwærelse gothe wælborne mæ<n>s[1] oc beskethne som ær først Mattis Jensøn aff Bællinge Ottæ Foss Michel Laurersøn Yuæn Oldeland Jep Laurensøn aff Systorp Lasse Pæthersøn aff Thørkilstorp oc mange flere gothe mæn Cice Billis ok Olaff Bille hennis søn skøtte solde oc affhende mæth berod hwgh oc goth willie en wælboren man her Sten Basse riddere all therres rættighet som the haffthe j Bothorp oc j Thingthwet i Miærløseheret j Siæland ligendes i Bothor[p] fire garthe i then ene Mattis Jeipsøn oc giffuer arlighen en øre korn oc the thre ligge øthe oc j Thingthwet fire garthæ som j bo Olaff Nielsøn giffuer en øre korn Pæther Andersøn en øre korn Niss Pæthersøn en ore korn oc Pæther Grubbe giffuer oc en øre korn thæsse forne goths ligger i Systorp soghen mæth alle thesse forne gotzis tilligelse rørinde oc vrørinde enkte wndentaghet til ewinnelich æye ♦

Oc tilbunde the them mæth therres aruinge at fri oc hemle forne her Sten oc hans aruinge the f[or] ne goths mæth alle therres tilhøre for hwars mans tiltal som landslagh wtuiser

In cujus rei testimonium sigillum nostrum a[d c]ausas presentibus duximus apponendum ♦

Datum Sculdorp anno et die quibus supra teste Yvano Foss justiciario nostro ♦

1. mæ<n>s] mæs, A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle mænd, der ser dette vort brev eller hører det læse, kærligt med Gud.

Det skal I vide, at i år 1430 efter Guds fødsel, dagen før mikkelsdag, fremstod for vort retterting, i nærvær af de gode og forstandige, velbårne mænd, som er først Mads Jensen af Bellinge, Otto Fos, Mikkel Lauridsen, Ivan Oldeland, Jep Lauridsen af Søstrup, Lasse Pedersen af Torkilstrup og mange flere gode mænd, Cecilie Billes og Oluf Bille, hendes søn, skødede, solgte og afhændede med velberåd hu og god vilje en velbåren mand, hr. Sten Basse, ridder, al deres ret, som de havde i Borup og i Tingtved i Merløse herred, der ligger på Sjælland: i Borup fire gårde, i den ene bor Mads Jepsen og giver årligt en øre korn, og de tre andre ligger øde; og i Tingtved fire gårde, som bebos af Oluf Nielsen, der giver en øre korn, Peder Andersen, som giver en øre korn, Nisse Pedersen, der giver en øre korn, og Peder Grubbe, som også giver en øre korn – dette førnævnte gods ligger i Søstrup sogn – med alt dette førnævnte gods' tilliggende, løsøre og fast ejendom, intet undtaget, til evig eje.

Og de forpligtede sig selv og deres arvinger til at frigøre og hjemle førnævnte hr. Sten og hans arvinger det førnævnte gods med alt, hvad der tilhører det, for påklage fra enhver, således som det fremgår af landets lov.

Til vidnesbyrd om dette har vi ladet vort rettertingssegl hænge ved dette brev.

Givet i Skullerup ovennævnte år og dag med Ivan Fos, vor justitiar, som vidne.