1430. 1. oktober. Svavsted


Biskop Nikolaus af Slesvig pålægger sognepræsterne og deres stedfortrædere i provstiet Strand (dvs. Edoms, Pelworm, Beltring og Viriks herreder) at opfordre deres sognebørn og særligt kirkeværgerne ved Oland kirke til at lade Fedder Gunnesen og hans brødre besidde ageren Harkenkog mod en passende afgift til nævnte kirke.

Tekst efter Aa

Tekst

Nicolaus dei et apostolicæ sedis gracia episcopus Slesvicensis universis et singulis utriusque sexus hominibus præsentes nostras literas recepturis, et præsertim divinorum rectoribus seu vice[1] gerentibus per districtum cantoriæ Sleswicensis constitutis, notum facimus hoc tenore, quod discretus vir Vedder Gunnesen[2] nobis proposuit, in effectu quatenus[3] quidam sui quondam cognati dum adhuc in humanis gesserunt, quendam eorum agrorum Harkenkoch vulgariter nominatum, ad parochialem ecclesiam in Olande ob animas suas et parentum ac successorum ipsorum salutem legaverunt. ♦

Hoc tamen jure reservato, quod dictorum legatorum successores ac proximi hæredes præfatum agrum videlicet Harkenkoch pro annuo censu ipsi ecclesiæ in Olande singulis annis pro tanto agro rationabiliter persolvendo, possent, si vellent, in perpetuum retinere. ♦

Et addidit, se cum fratribus eorundem legatorum veros proximiores hæredes et successores superstites esse, humiliter supplicando, ut se in suo jure reservare dignaremur. ♦

Nos vero ejusmodi supplicacionibus inclinati vobis divinorum rectoribus seu eorum vice gerentibus supradictis, in virtute sanctæ obedientiæ et sub excommunicacionis pæna districte præcipiendo, mandamus, ut prima die dominica cum festiva, postquam præsentibus communiter vel divisim requisiti sumtis,[4] immediata coram populo in divinis, de ambonis autem <ve>str<is>[5] sub excommunicationis poena moneat<is> [6] et requira<tis> [7] omnes et singulos sua de præfato agro interesse putantes et præsertim ejusdem ecclesiæ in Olande juratos et provisores nominatim, prout et nos præsentibus requirimus et monemus eosdem ut si est ita, prout dictus Vedder nobis sua relatione demonstravit, infra novem dies post monitionem nostram et vestram hujusmodi immediate sequentes ipsis et eorum cuilibet pro terna et canonica monitione assignatos eundem agrum videlicet Harkenkock sæpedicto Vedder Gunnesen cum suis fratribus pro congruo et rationabili annuo censu dimittant quiete in perpetuum retinendum. ♦

Alioquin proxima die juridica post d<i>c<ta>s[8] novem dies immediate sequente in castro nostro Svavestede compareant legitime coram nobis ad videndum ipsorum quemlibet in script<is> [9] excommunicari et excommunicatum publice denunciari, mandari, vel ad dicendum ca<us>as[10] rationabiles, quare[11] ad hoc non teneantur, neque sic excommunicari et denunciari debebant, cum certificatione, quod sive ut præmoniti et compareant, sive non, nos nihilominus, prout justum fu<er>it,[12] procedemus. ♦

Reddite presens[13] mandatum sigillatum quando feceritis rescribentes. ♦

Datum in castro nostro Svavestede anno domini 1430. die dominica prima mensis octobris nostro subsigillo præsentibus impenso. ♦

1. vice] nos vice Aa. 3. quatenus] quantus Aa. 4. sumtis,] = sumptis. 5. <ve>str<is>] nostra Aa. 6. moneat<is> ] moneatur eller moneaturus Aa. 7. requira<tis> ] requirantur Aa. 8. d<i>c<ta>s] dominicos Aa. 9. in script<is> ] inscriptum Aa. 10. ca<us>as] caas eller eas Aa. 11. quare] quam Aa. 12. fu<er>it,] fuit Aa. 13. presens] penes Aa.

Oversættelse

Vi Nikolaus, af Guds og det apostolske sædes nåde biskop i Slesvig, gør med denne ordlyd vitterligt for alle og enhver af begge køn, der modtager dette vort brev, og særligt præster og vikarer, der befinder sig i slesvigkantorens distrikt, at den gode mand Fedder Gunnesen har forelagt os, hvorledes nogle af hans afdøde frænder, mens de endnu var i live, virkeligt havde testamenteret en af deres agre, på folkesproget kaldet Harkenkog, til sognekirken i Oland for deres sjæle og deres frænders og efterkommeres frelse.

Dog med det forbehold, at de nævnte testatorers efterkommere og nærmeste arvinger, hvis de ville, kunne beholde den føromtalte ager, nemlig Harkenkog, for sig selv til evig tid mod hvert år at yde en for en sådan ager rimelig årlig afgift til kirken i Oland.

Og han tilføjede, at han og brødrene er disse testatorers sande, nærmeste arvinger og efterkommere, idet han ydmygt bønfaldt om, at vi ville værdiges til at bevare ham i hans ret.

Idet vi bøjer os for disse bønner, påbyder vi, i kraft af den hellige lydighed og under trussel om bandlysningsstraf, strengt som befaling jer, ovennævnte præster og vikarer, at I på den første næstfølgende søndag eller helligdag, efter at I ved modtagelsen af dette brev i fællesskab eller enkeltvis er opfordret hertil, i menighedens påhør under gudstjenesterne fra jeres amboner[A] under trussel om bandlysningsstraf skal pålægge og forlange af alle og enhver, der mener, at føromtalte ager vedkommer dem – og ved navns nævnelse særlig de edsvorne mænd og kirkeværgerne ved samme kirke i Oland – således som også vi ved dette brev forlanger af dem og pålægger dem, at de, hvis det er således, som nævnte Fedder har forelagt os i sin fremstilling, i løbet af de ni næstfølgende dage efter vor og jeres påmindelse om dette, som er tildelt dem og enhver af dem som tredje og kanonisk påmindelse, skal lade oftnævnte Fedder Gunnesen og hans brødre besidde samme ager, nemlig Harkenkog, ukæret til evig tid mod en passende og retfærdig årlig afgift.

I modsat fald skal de på den førstkommende retsdag umiddelbart efter de nævnte ni dage lovligt møde for os på vor borg Svavsted for enten at se hver af dem pålagt bandlysning på skrift og offentligt lyst i band, eller for at fremføre fornuftige grunde til netop ikke at være forpligtet til dette, og til at de heller ikke burde bandlyses og erklæres bandlyste; med den forsikring, at hvad enten de, som indtrængende advaret, giver møde eller ej, vil vi afgøre sagen, som det er retfærdigt.

Returner dette befalingsbrev i beseglet stand, idet I skriver tilbage, når I har udført det!

Givet i vor borg Svavsted i det Herrens år 1430, søndag 1. oktober med vort segl hængt ved dette brev.

A. Talerstole eller podier der ved trappetrin var hævet over gulvet. Fra disse læstes evangeliet og epistlen højt for menigheden..