1430. 24. december.


Lars Nielsen Bomøve (Lange (Munk)), væbner, skøder Dueholm Kloster en gård i Ljørslev, som han tidligere fik af klostret, og for hvilken han har modtaget betaling af Lars (Larsen) Hvas (af Ormstrup) og hans broder.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser iegh Las Nielsen Boom øwe wæpner ewindeligh meth guth ok[2] kwndgiøre iegh alle men meth thette myt opne breff at iegh wetherkiændes megh at hawe affhendh megh och skiøth sancti Johannis closter i Dwholm i Morsæ een[3] gardh i Lørsløff then sammæ iegh fæk[4] aff priær och brøther i thet samme closter til fornæ meth alle then samme ræthedh och tilliggelse ager och ængh och fiskwandh inthet wntaghen ♦

Och kiænnes iegh megh op at hawe boryt pænningh och fult werdh æffter myn nøwe aff Lasse Hwas och hans brother for then forde gordh och hynnær tilliggelsæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet Trugilli Johannis de Sæbygard armigeri et Nicolai Meynicksøn consulis Nycopensis presentibus est appensum ♦

Datum[5] anno domini mcdxxx vigilia nativitatis domini[6]

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ok] O gennemstreget m. rødt, Aa. 3. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. fæk] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. Datum] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 6. domini] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.