1430..


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for anden gang Antvorskov kloster det gods i Fårdrup med en årlig afgift på ni pund, som hr. Anders Olufsen (Saltensee af Tystofte), ridder, indløste fra hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) og testamenterede klostret.

Tekst efter reg.

Tekst

Riigenns canntzeler tildømmer annden ganng closterit det guodtz i Forderup som skylder 9 pund, huilchet guodtz som Annders Olssenn ridder opløste, aff her Biørnn Oelssenn , och gaff i sit testament thill closterit ♦

1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.