1431. 25. januar. Halmstad


Lars Nielsen, præst i Enslöv og oldermand i Kalentegildet i Halmstad, på vegne af kleresiet, og Jens Assersen, landstingssaghører i Sønder Halland og oldermand i det samme gilde, på vegne af menigheden med flere gildebrødre skifter med Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund, en gård i Grinnaryd i Abild sogn i Årstads herred mod en gård i Knebilstorp i Söndrums sogn i Halmstads herred.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

Alle men thette breff høre eller see helse wi Laurendz Nielssøn , prest i Enesløff, olderman i kallentegilde vti Halmstathe, pa clerkeri weynæ oc Jens Ascerssøn , landzthingx saghehørere i Sundrahalland, olderman i thet samme gilde, paa lekmanne weyna, Michel Cruse , sokneprest i forde Halmstathe, Henrik Rekne oc Pether Helyessøn , borghemestere i then samme stadh, oc alle brøthre, bothe clerke oc lekmen, i thet samme gilde jnnerlige met wor herre oc kungøre thet, at wi met alle wores samthøcke oc endrektugheet haue giort et skiffte met hetherligh och werthugh father met gudh, herre Pether Lucke , erkebiscop i Lund, Sueriges første oc pauens legatus, vm godz, suosom ær en gardh forde wort gilde tilhører i Grinderyth i Apulde sokn i Arestatheheret liggende, som Smofoot i bothe, huilkin gardh met alle sine tilligelse wi met thette wort opne breff skøde hanom till hans erkebiscops borth til ewerdeligh eghie fore en gardh i Knepilstorp i Sundrams sokn i Halmstatheheret liggende, huilkin gardh forde werthugh father, erkebiscop Pether oss til forde wort kalentegilde met sit oc sit Lunde capitils opne breff igen skøt hauer til ewerdelighe eghie, oc binde wi oss til oc wore effterkommere i forde gilde at frij oc hemle, suosom landzlogh vtuiser, forne erkebiscop Pether oc hans effterkommere forde gardh i Grinderyth met alle hans tilliggelse til ewerdelik eghie for hwars mandz tiltall. ♦

Till hwes thingx widnesbyrdh ær wort kalentes jncigle oc wore forde Lawrendz Nielssøns oc Jens Ascersøns oldermens, Michel Cruses sokneprestes, Henric Reknes oc Pether Helyessøns borghemesteres jncigle hengde fore thette breff, som giffuit oc screuit ær aar effter gudhs byrdh mcdxxxprimo sancti Pawils dagh conversionis. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.