1431. 15. april. København


Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, stadfæster en gave fra sin forgænger Peder (Jensen (Lodehat)) til Eggert Schulte, borger i København, da gavebrevet herom var gået tabt ved en brand. Gaven bestod af en gård ved stranden i København og var givet for den tjeneste, som Eggert Schulte havde ydet biskop Peder og den hellige kirke.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Jenis meth gudhs nathe biscop j Roskilde helse alle the thette breff se eller høre læses ewinnelige meth gudh oc kungøre at oss ær vether licht at for thieniste oc troschap som thenne breffuisere Eggert Schulte burghere j Kopendhafn wor kære forfadher oc fadher brother biscop Pether hues siel gudh haue oc then helie kirke giordhe tha gaff biscop Pether oc vnte forde Eggert hans børn oc hans arwinge til ewinnelige eye oc erwe en gardh liggendes i Kopendhafn wet stranden hues længe som warer fran stranden oc til Lædherstredit oc bredhen xiiɉ s[ie]lensce[1] alne østen nest then grw[n]d[2] ther Hinric Kibow tha vpa bodhe j sancti Nicolaus soghn huilken gardh som forde biscop Pether war vpakommen aff ret vedher licht køp som vel beuislicht ær / ♦

Oc nw haue wy visselighe sport oc h[ø]rt[3] at thet breff[a] som forde Eggert haffthe aff biscop Pether vpa then samme gardh bleff hanum aff brænt meth mere [ha]ns[4] goths thes werre

Thy stadhfeste wy nw meth thette wort vpne breff then forde gaue oc framdeles vnte forde Eggert hans børn oc arwinge til ewicht eye oc erwe then forscrefne gardh meth all fardel oc nathe som biscop Pether hanum oc them gaff oc wnte j sit leuende liff / oc forbydhe alle at wforrætte hanum ther ower j noghre made ♦

Datum Haffnis anno domini mocdxxxprimo dominica qua cantatur misericordia domini nostro sub sigillo presentibus appenso ♦

1. s[ie]lensce] usikker læsning, A. 2. grw[n]d] usikker læsning, A. 3. h[ø]rt] usikker læsning, A. 4. [ha]ns] usikker læsning, A.
a. breff] kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.