1431. 2. juni. Roskilde


Morten Hartvigsen, bymand i Køge, udlejer på vegne af sin niece Katrine Henriksdatter og hendes børn deres gård i Roskilde til Jens Klementsen, rådmand i Roskilde, for 12 år mod en årlig landgilde på tre skilling grot til betaling ved påske. Jens Klementsen skal betale gårdens byskatter og vedligeholdelsesomkostninger uden afkortning i landgilden. Evt. nybygninger skal holdes inden for rimelighedens grænser, men omkostningerne skal godtgøres ham, inden ejendommen vender tilbage til Katrine Henriksdatter og hendes børn.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se eller høre læsis helsser jec Morten Harthwigssøn byman j. Køghe ewinn[æ]legh[e][1] meth guth ♦ Oc kungør jec [t]het[2] alle men nerwærindes oc kommescullendes at jec bekennes mich meth thette mit opne breff pa min kære brother døtters weghne Katherine Henriksdotter oc hennes kære børn tilleyæ athaue ladit beskethen man thenne breffører Jens Clemenssøn rathman j Roskilde een then forne Katherines oc hennes børns garth liggendes j Roskilde j sancti Pauli sogn til northen aff torffgaden o[c][3] til øs[t]en[4] næst hooss Jens Ottessøn garth oc till westen næst forne Jens Clementssøn garth / meth sodan wilkor mell[o]m[5] oss tilforen at then for[n]e[6] Jens Clementssøn oc hans husfrwe oc arffuinge scall haue then samme garth vti xii samfelde aar oc giffue hwert aar till landgilde aff then samme garth iii skilling grot om posken betale scullendes

Item scal forne Jens Clementssøn fryholde then samme garth fore byskatte oc enkte regne scullendes .j. landgildet ♦

Item scall forne Jens Clemenssøn thet hws som stander till torffgaden meth thagh oc wegge <bygge>[7] oc enkte regne scullendes j landgildet

Item scall then forne Jens Clementssøn enggen stor drapeligh bygning bygge pa then samme garth hwerken meth stenkellere eller meth stenthagh / oc hwat som forne Jens Clementssøn ellers bygger pa then samme garth then bygning scall hanom affløses effter fire gothe mænss sighelsse pa begge sither tiltaghne første the xii aar fremfarne ære / ♦

Oc then samme garth scall ey jgen komme effter the forne xii aar til then forne Katherine Henriks dotter oc hennes børn vten then bygning løses forne Jens Clementssøn aff som fore [æ]r[8] sacht effter fire gothe menss sighelsses

Till huilke alle stuckes forwaring oc mere wissen tha hengger jec mith jncigle fore thette breff til witnisbyurth meth gothe menss jncigle som er Twe Porsse byfoghet j. Roskilde Jens Mattissøn oc Jnguer Karlssøn borghemestre j then samme stath ♦

Datum Roskildis anno domini mocdxxxprimo sabbato infra octavam corporis Christi ♦

1. ewinn[æ]legh[e]] utydeligt, A. 2. [t]het] utydeligt, A. 3. o[c]] utydeligt, A. 4. øs[t]en] utydeligt, A. 5. mell[o]m] utydeligt, A. 6. for[n]e] utydeligt, A. 7. <bygge>] el. lign. glemt?. 8. [æ]r] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.