1431. 23. juni.


Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder gården Datterbarnshave i Tødsø, en otting jord i Bjørndrup og en otting jord i Tødsø sogn til sin broder Svenning Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, for 20 lødige mark sølv.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thet breff see eller høræ læses helser iech Michel Anderssøn aff waben ewindeligh[2] meth guth och kwndgiør iegh meth thette myt opnæ breff alle nw ære och kommæ skall at iegh wetherkiænder megh meth thette myt opnæ breff at hawe affhændh och soldh thenne nærdes brefførær Swænningh Anderssøn aff waben myn brodher til ewindeligh eyæ een[3] gordh liggendes i Thydzø som heddher Dætterbarnhawe een ottingh[4] jordh i[5] Biørndrup och een[6] ottingh jordh i Thydzø soghen meth alle sinæ tilleggelsæ so som ager och ængh woth och thyffrt høfft och lafft alle firæ wegnæ til marke mod enthet wntaghet for thywæ lødymarck sølff pænningh gode och giænge huilke pænningh iegh hawer opboryt i alle mathe æffter myn nøwe ♦

Til ydhermere forwaringh henger jegh myt inciglæ for thette breff meth andræ dandæ mæntz inciglæ so som ær her Niels Jenssøn prest i Thyzø Cristiern Hord borgemester i Nykiøbingh Jeppe Smyt Esbern Snedfogel och lillæ Lasse bymæn i thet samme sted ♦

Datum anno domini mcdxxx primo vigilia beati Johannis baptiste ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ewindeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa. 3. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. ottingh] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. jordh i] Herefter overstreget Bro, Aa. 6. och een] Gentaget, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.