1431. 25. juni. Næstved


Adkomstbrev af Næstved byting om ejendomsretten til et stykke jord ved Skovkloster. Abbed Niels Ravn i Skovkloster efterlyste på Næstved byting, om nogen kendte noget til, hvorvidt en tidligere abbed i Skovkloster havde forlenet den jord, som nu kaldes Husvolden, til Peter Arildsen, den tidligere prior i Sortebrødre Kloster, og til hr. Valdemar Bydelsbak. Niels Ravn ville også gerne vide, om førnævnte jord var klostrets rette jord, og om den tilhørte den udmarksjord, som bymændene i Næstved lejede af klostret. Tolv mænd undersøgte sagen og vidnede, at de havde kunnet konstatere, at abbeden i Skovkloster havde forlenet jorden til de to førnævnte mænd. Derudover vidnede tolv mænd, at "Husvolden" ganske rigtigt var klostrets rette egen jord og tilhørte den udmarksjord, som bymændene havde til leje.

Tekst

Alle mæn thette breff se æller høre læsis helse wy Jesse Pætherssøn Munk byfoghet j Nestwet / brother Jens Olefsøn prior j Sworte brothrecloster j samestædh / Oleff Laurentssøn prest j Helløff Jens Nielssøn prest j Riisløff Jeip Ienssøn dyaconus hauende sancti Petherss kirke j Nestwet Hemming Laurentssøn burghemæster Heming Sappe Mawens Smet Pether Gulsmet / Jesse Nielssøn Pether Herlugssøn Jeppe Smet / Oleff Krogh oc Jens Lang kærleghe meth wor herre /. ♦

Oc kungøre meth thette wort opne breff at aar effter wor herres fødelses aar mcdxxxprimo then mandagh nest effter mitssomer fore oss oc mange flere gothe mæn vppa wort bything tha nærwærende wor schikket renlifflegh father abbet Niels Raffn j Schowcloster oc eschede eet stokke witne aff thingmænnen vm thet wor nogher witherlight om hans forfæthre abbede j Schowcloster hathe forlent j lon / prieren som tha wor j Sworte brøthre closter Pether Areldssøn oc her Woldemar Bydelbach riddere / en jord som nw kalles Huswallen j wenscap halning oc goth tro oc ythermere om the hathe hørt spurt æller wiste noghersinne annet for ræte / æn then forde jordh ær ræt closters jordh oc om wel hører til wthmarke jordhen ther hoss som bymænnen j Nestwet til leye haue aff closter / ♦

Tha jech Jesse Petherssøn Munk forde meth gode mænts radh som tha pa thinget wore / tilmælte en goth beschethen vwillugher man . som til sich sculde taghe elleffue gothe mæn / oc vt randsaghe . oc sighe hwat thøm witherlight wore oc the aff ræte hathe hørt spurt æller wiste / ♦

Hwilke tolff beschetne mæn som vt aff thinget ginge oc igen jnginge . jnnen fire thingbenkke pa forde bything / oc openbare fremsaghde at the forwisse hathe hørt oc spurt oc war thøm wel witherlight / at abbethe j forde closter / j halning wenscap / oc goth tro wet nagher tiidh j lon hathe for lent forde prier aff Sworte brødre Pæther Areldssøn oc her Waldemar / then forde jordh Huswallen / ♦

Oc ythermere pa then same tiidh oc pa thet same thing / samdregtelighe the forde tolff mæn withnethe / at then forscrefne jordh Huswallen ær forde Schowclosters ræte eyghen jordh oc lyther til then wtmarke jordh som hun hoss ligger oc bymænnen til leye haue . aff forde closter / ♦

Hwilket wi hørde oc sowe oc withne meth wore incighle hengde fore thette breff til en withneburdh thesse forscrefne stykkes / ♦

Datum anno die et loco supradictis /. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.